Dodano dnia: 2022-04-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Stary Folwark, Wrzosowa 3 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 45/7

Wrzosowa 3, 86-302, Stary Folwark, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-15
Sygnatura:  GKm 5/20
Obszar działki: 0,5070 ha
Cena wywołania: 764 250 zł
Cena oszacowania: 1 019 000 zł
Wadium: 101 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Bartłomiej Sokołowski

Kancelaria Komornicza, Al. 23 Stycznia 26/17, Grudziądz,  86-300 Grudziądz

tel. 56 306 75 55 | 500 675 500 / fax. 

Sygnatura: GKm 5/20
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1U/xxxxxxxx/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 15.06.2022 r. 
o godz. 9:00 w sali nr 4
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądzodbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w m. Skarszewy ul. Wrzosowa 3, 86-302 Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/xxxxxxxx/0. Nieruchomość stanowi grunt zabudowany jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia gruntu wynosi 0.5070 ha (nr dzialki 45/7). Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego według obmiaru wynosi 270,90 m2, zaś powierzchnia użytkowa garażu 73,10 m2. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, gazową i energetyczną. Na terenie nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków, własne ujęcie wody oraz zbiornik na olej opałowy.

W dziale III księgi wieczystej umieszczono następujące wpisy:
1. ograniczone prawo rzeczowe: dożywotnia, bezpłatna, osobista służebność mieszkania.
2. prawo osobiste: prawo najmu nieruchomości na cele socjalno - administracyjne i magazynowe na okres od 01.08.2017 r. do 30.04.2027 r.
Wartość dożywotniej, bezpłatnej, osobistej służebności mieszkania określono na kwotę 242.000,00 zł.
Pozostałe prawa, roszczenia i ograniczenia nieujawnione w księdze wieczystej:
3. prawo najmu nieruchomości na cele socjalno - administracyjne i magazynowe na okres od 01.07.2019 r. do 01.07.2029 r.
4. umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.019.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 764.250,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 101.900,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 31 1240 1183 1111 0010 9446 3704.

 

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji (art. 1000 § 1 k.p.c).
Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia (art. 1000 § 3 k.p.c.).

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana (art. 1002 k.p.c.).
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                                                                                                                              Bartłomiej Sokołowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Żygląd, Żygląd (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 125/6

Żygląd, 86-221, Żygląd, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 48 000 zł
Cena oszacowania: 64 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Golska Huta, Golska Huta (kujawsko-pomorskie)

Golska Huta, 87-840, Golska Huta, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-06
Cena wywołania: 582 825 zł
Cena oszacowania: 777 100 zł

Dom w miejscowości Brzozówka, Okrężna 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 84/22

Okrężna 4, 87-123, Brzozówka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 296 667 zł
Cena oszacowania: 445 000 zł