Dodano dnia: 2023-07-27

Dom w miejscowości Stare Budy, Stare Budy 37 (mazowieckie). Działka numer: 204/6

Stare Budy 37, 96-512, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 160/15
Cena wywołania: 163 950 zł
Cena oszacowania: 218 600 zł
Wadium: 21 860 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6,  Sochaczew,   96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

Sygnatura: Km 160/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:30 w dniu 15.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Stare Budy,  96-512 Młodzieszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
UWAGA! Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika! UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać sygnaturę sprawy i ew. oznaczenie nieruchomości, której wadium dotyczy, oraz nr tel. kontaktowego do licytanta. Aby móc przystąpić do licytacji, każdy licytant musi: 1. posiadać konto na portalu e-licytacje; 2. przystąpić, w charakterze licytanta, do konkretnej licytacji - w terminie takim samym jak termin do wpłaty wadium. Przystąpienie do licytacji po upływie terminu do wpłaty wadium nie jest możliwe! Komornik, po otrzymaniu wadium i uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych, dopuści licytanta do licytacji. UWAGA! Jeśli ze wcześniejszej sprzedaży INNYCH nieruchomości dłużniczki zostanie osiągnięta określona kwota, komornik wstrzyma przetarg i odwoła licytację tej działki! Opis użytków: Pastwiska trwałe PsV o powierzchni 0,2061 ha Grunty orne RIIIb o powierzchni 0,2679 ha Grunty orne RIVa o powierzchni 0,2443 ha Grunty orne RV o powierzchni 1,6083 ha Grunty orne RVI o powierzchni 0,1836 ha Rowy W o powierzchni 0,0324 ha Łączny obszar: 2,5426 ha Działka 204/6 jest o wąskim kształcie z dostępem do drogi publicznej gruntowej ulepszonej , szutrowej. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą i budynkiem gospodarczym rolnictwa, który w części znajduje się na działce nr ew. 204/3. Część siedliskowa nieruchomości jest uzbrojona w energię elektryczną i jest przyłączona do sieci wodnej gminnej. Działka o numerze ewidencyjnym 204/6 od strony drogi publicznej jest zabudowana: - budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 80m2, murowanym, parterowym ze strychem, nie podpiwniczonym z 1975r., krytym papą, nie otynkowanym. Instalacje w budynku – energetyczna, wodna z sieci, kanalizacyjna sprowadzona do szamba lokalnego, centralnego ogrzewania węglowego z kotłem węglowym. Budynek składa się z 4 izb , przedpokoju, łazienki, kotłowni. Budynek jest wykończony w niskim standardzie, podłogi wykończone panelami podłogowymi, wykładziną pcv, terakotą, ściany tynkowane, malowane emulsją, w kuchniach nad szafkami wykończenie ścian glazurą, stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa drewniana, w pomieszczeniu kuchni znajduje się kuchnia węglowa; - budynkiem gospodarczym murowanym z pustaka, parterowym ze strychem, krytym eternitem o powierzchni użytkowej ok. 81,4m2, posadowionym w części na działce o nr ew. 204/3; - stodołą drewnianą krytą blachą o powierzchni ok. 130m2; ziemianką; - piwnicą; - szopami drewnianymi o powierzchni ok.23 m2 krytymi eternitem, nie przedstawiającymi wartości. Na działce znajduje się studnia kopana. Nieruchomość – część siedliskowa jest ogrodzona (przęsła drewniane) z metalową bramą wjazdową. Nieruchomość jest obciążona prawem osobistym - dożywotnia i bezpłatna służebność osobista mieszkania w dwóch izbach z łazienką od strony wschodniej budynku mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z części wspólnych tego budynku, budynków gospodarczych w niezbędnym zakresie oraz dożywotne i bezpłatne użytkowanie 30 arów gruntu łącznie z działkami leśnymi - w miejscu - według wyboru uprawnionej. UWAGA! Jest oświadczenie uprawnionej, że wykonuje swoje prawo użytkowania 30 arów na działce nr 204/6 (siedlisko!) PRZEZNACZENIE - Brak MPZP; zgodnie ze studium: - działka o numerze ew. 204/6 jest położona: pas działki o szerokości 80 m od strony północnej jest położony na terenach oznaczonych RM/MN – tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem letniskowej, pozostała część działki leży na terenach rolnych oraz na terenach oznaczonych symbolem EW – obszary rozmieszczenia elektrowni wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  22.09.2023 o godzinie: 13:30 .

Suma oszacowania wynosi 218 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 950,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 860,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:01 do godz. 00:01. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Jacek Jachowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stare Budy, Stare Budy (mazowieckie). Działki numer: 125, 331/2, 107/2, 113/1, 204/2

Stare Budy, 96-512, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 750 zł

Nieruchomość w miejscowości Stare Budy, Stare Budy (mazowieckie)

Stare Budy 37, 96-512, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 46 021 zł
Cena oszacowania: 61 362 zł

Grunt w miejscowości Stare Budy, Stare Budy (mazowieckie). Działki numer: 331/1, 204/1, 107/1

Stare Budy, 96-512, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 3 706 zł