Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Stara Wieś, Stara Wieś 90 (małopolskie). Działka numer: 1085/2

Stara Wieś 90, 34-600, Stara Wieś, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-27
Sygnatura: Km 177/20
Obszar działki: 0,8900 ha
Cena wywołania: 149 533 zł
Cena oszacowania: 224 300 zł
Wadium: 22 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13, www.komorniklimanowa.pl, email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

 

Sygn. Akt. Km 177/20                                                                              Limanowa, dnia 2022-03-14

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km  177/20

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.04.2022 r. o godz 14.30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

 

D R U G A   L I C Y T A C J A

 
nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś, działka ew. nr 1085/2 o pow. 0,89 ha, zabudowana jednorodzinnym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,90m2, budynkiem mieszkalno -gospodarczym o pow. 84,80 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi do rozbiórkiposiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej pod nr KW NS1L/xxxxxxxx/6

 

Nieruchomość w/w stanowi własność dłużnika:

****** ************

 

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 224.300,00 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 149.533,33 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22.430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowejlub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Elaborat szacunkowy nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wola Radziszowska, Lipki (małopolskie). Działka numer: 1093

Lipki, 32-053, Wola Radziszowska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 14 250 zł
Cena oszacowania: 19 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Tomaszkowice, Tomaszkowice 467 (małopolskie)

Tomaszkowice 467, 32-020, Tomaszkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 4 415 250 zł
Cena oszacowania: 5 887 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Teligi 16/76 (małopolskie)

Teligi 16/76, 30-835, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-13
Cena wywołania: 325 986 zł
Cena oszacowania: 434 649 zł