Dodano dnia: 2022-05-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Smolarzyny, Smolarzyny 92 (podkarpackie). Działka numer: 632

Smolarzyny 92, 37-110, Smolarzyny, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Obszar działki: 0,3600 ha
Cena wywołania: 420 000 zł
Cena oszacowania: 560 000 zł
Wadium: 56 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.07.2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 632 o pow. 0,3600 ha zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej oraz budynkami o funkcji niemieszkalnej - gospodarczej (drewutnia) i gospodarczo-garażowej położona w miejscowości Smolarzyny, gm. Żołynia, pow. łańcucki będąca własnością dłużnika: *** *****. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr  RZ1A/xxxxxxxx/3 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania (kocioł na paliwo stałe węgiel/drewno). Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy - 167m2 (zgodnie z ewidencją). Kondygnacje n/p: 1.5/ cz.1 (parter + poddasze użytkowe + częściowe podpiwniczenie) Rok zakończenia budowy wg danych zawartych w ewidencji 1960. Powierzchnia użytkowa budynku - wg obmiaru ok. 198,00 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 560.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 420.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 56.000,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 1557/20).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łańcut, gen. Maczka 4/23 (podkarpackie)

gen. Maczka 4/23, 37-100, Łańcut, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 107 475 zł
Cena oszacowania: 143 300 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Przeworsk, Wojska Polskiego 8/7 (podkarpackie)

Wojska Polskiego 8/7, 37-200, Przeworsk, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 139 482 zł
Cena oszacowania: 185 976 zł

Grunt w miejscowości Mostki, Mostki (podkarpackie). Działka numer: 604/7

Mostki, 37-405, Mostki, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 1 102 zł
Cena oszacowania: 1 470 zł