Dodano dnia: 2023-07-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Skawina, Armii Krajowej 18 (małopolskie). Działki numer: 5645, 5644

Armii Krajowej 18, 32-050, Skawina, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Cena wywołania: 693 000 zł
Cena oszacowania: 924 000 zł
Wadium: 92 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 168/18, VKm 241/19, VKm 2584/22
Wieliczka, dnia 20-07-2023
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 168/18O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości podstawie art. 9864-11 kpc  że w dniach od 14 września 2023r. od godz. 10.00 do 21 września 2023r. do godz. 10.00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
nieruchomości działki nr 5644 i 5645 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Skawina, stanowiąca własność dłużników:
udział nr 2 w wysokości 1/2 części  oraz udział nr 3 w wysokości 1/2 części posiadającej założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR3I/xxxxxxxx/0

Nieruchomość łącznie oszacowana jest na kwotę: 924.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 693.000,00 zł

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowią: działka ewidencyjna nr 5644 o powierzchni 422 m2 oraz działka ewidencyjna nr 5645 o powierzchni 425 m2, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny.
Budynek składa się z przyziemia, parteru, półpiętra oraz nieużytkowego poddasza. Na poziomie przyziemia znajduje się garaż. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Ściany zewnętrzne ocieplone, pokryte tynkiem częściowo elewacja wykończona piaskowcem. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, nieocieplony. Stolarka okienna drewniana. W budynku instalacja: elektryczna, wodna, kanalizacyjna (szambo), gazowa. Ogrzewanie c.o. z pieca gazowego (wymienionego w ostatnim czasie). W przyziemiu w jednym z pokoi znajduje się kominek. Na poziomie przyziemia znajdują się następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia, wc, dwa hole, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka i kotłownia. Powierzchnia użytkowa parteru, wynosi: 131,05 m2.Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: przedpokój, hol, łazienka, wc, wiatrołap, kuchnia, salon, 2 pokoje. Powierzchnia użytkowa parteru, wynosi: 93,73 m2. Na poziomie półpiętra znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, schody, hol, kuchnia, łazienka, pokój. Powierzchnia użytkowa półpiętra, wynosi: 50,56 m2.
Na poziomie przyziemia znajduje się garaż o powierzchni 18,05 m2. W budynku znajduje się również nieużytkowe poddasze z możliwością zaadaptowania na cele mieszkalne o powierzchni 70,40 m2. Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi: 275,34 m2.
Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Pozwolenie na budowę z 1992r., przyjęty do użytkowania na podstawie decyzji nr 215/U/2006 z 22.08.2006r.
Teren działki zagospodarowany roślinnością pielęgnowaną. Ogrodzenie częściowo murowane z stalowych kształtowników na podmurówce.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:
https://elicytacje.komornik.pl

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 92.400,00 zł
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka  najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępniono się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
UWAGA:  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik
POUCZENIE
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969 § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
 § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 9867
§ 3(1). Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 9868 § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
 § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Skawina, 29 Listopada 12D/7 (małopolskie)

29 Listopada 12D/7, 32-050, Skawina, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-26
e-licytacja
Cena wywołania: 461 250 zł
Cena oszacowania: 601 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Skawina, 29 Listopada 28/24 (małopolskie)

29 Listopada 28/24, 32-050, Skawina, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
Cena wywołania: 178 875 zł
Cena oszacowania: 79 500 zł