Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Sierosław, Sierosław 27 (łódzkie). Działki numer: 270, 171, 345

Sierosław 27, 97-310, Sierosław, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 1506/19
Obszar działki: 5,0900 ha
Cena wywołania: 237 900 zł
Cena oszacowania: 317 200 zł
Wadium: 31 720 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Michał Pawlak

Kancelaria Komornicza, Aleksandra Zwierzyńskiego 6a,  Tuszyn,   95-080 Tuszyn

tel. (42) 215 - 70 - 96 / fax. (42) 215 - 70 - 95

Sygnatura: Km 1506/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piotrkowie Trybunalskim Michał Pawlak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 30.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Sierosław 27,Sierosław,  97-310 Moszczenica, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 270 o pow. 0,78 ha oraz niezabudowana działka nr 171 o pow. 1,70 ha i niezabudowana działka nr 345 o pow. 2,61 ha. Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sierosław w gminie Moszczenica. Nieruchomość ta uregulowana jest w księdze wieczystej KW PT1P/xxxxxxxx/2 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności osobistej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  07.07.2022 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 317 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 900,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 720,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 09 1050 1461 1000 0090 3080 2293 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Pawlak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zawady, Zawady (łódzkie). Działki numer: 132/1, 306

Zawady, 98-170, Zawady, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł

Grunt w miejscowości Zieleniec, Zieleniec (łódzkie). Działka numer: 78/5

Zieleniec, 99-350, Zieleniec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 29 033 zł
Cena oszacowania: 43 550 zł

Dom w miejscowości Nowa Żelazna, Nowa Żelazna 37 (łódzkie). Działka numer: 146/1

Nowa Żelazna 37, 99-107, Nowa Żelazna, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 10 875 zł
Cena oszacowania: 14 500 zł