Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Siedlec, ul. Św. Ojca Pio 91A (śląskie). Działki numer: 429, 431

ul. Św. Ojca Pio 91A, 42-244, Siedlec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-31
Sygnatura: Km 1162/12
Obszar działki: 2,2077 ha
Cena wywołania: 338 250 zł
Cena oszacowania: 451 000 zł
Wadium: 45 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

!!! UWAGA !!!
Informujemy, iż z dniem 12-01-2022r.
Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie została objęta przez
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk
(poprzednio Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski
zastępca Komornik Sądowy Natalia Rokowska-Musialik).
Adres siedziby kancelarii oraz numer telefonu nie uległy zmianie.
Numer rachunku bankowego pozostaje bez zmian.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk
Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie
42-200 Częstochowa ul.  Dąbrowskiego 41A/7
tel./fax: 343615565, strona www: www.komornikkrawczyk.pl
e-mail: czestochowa.krawczyk@komornik.pl
Sygn.akt Km 1162/12
Częstochowa, dnia 29.03.2022r.

                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.05.2022 roku o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod adresem : Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali numer 22 odbędzie się:

                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 2.2077 ha położonej w miejscowości Siedlec gmina Mstów, ul. Św. Ojca Pio 91A działki nr 429, 431 obręb 0021 należącej do dłużnika Świącik Paweł.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Częstochowie o nr  CZ1C/xxxxxxxx/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 451 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  338 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 45 100,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszki Krawczyk Kancelaria Komornicza nr XVII podając sygn. akt XV Co 1785/20 oraz Km 1162/12:   
02 1050 1142 1000 0023 3935 9453   
ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Częstochowie

z zastrzeżeniem, że datą wpłaty  rękojmi  jest dzień uznania środków na rachunku.

Zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta sprawy wraz z operatem szacunkowej wartości nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 1785/20).
Operat szacunkowy tej nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA! Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 informuję, iż na licytację do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy

Agnieszka Krawczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kończyce Małe, Źródlana 4 (śląskie). Działka numer: 918/25

Źródlana 4, 43-410, Kończyce Małe, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 188 204 zł
Cena oszacowania: 282 307 zł

Dom w miejscowości Marklowice, Wyzwolenia 202B (śląskie). Działka numer: 837/39

Wyzwolenia 202B, 44-321, Marklowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 86 874 zł
Cena oszacowania: 115 833 zł

Mieszkanie w miejscowości Piekary Śląskie, Piotra Skargi 34/4 (śląskie)

Piotra Skargi 34/4, 41-940, Piekary Śląskie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-02
Cena wywołania: 56 512 zł
Cena oszacowania: 75 350 zł