Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rzeszów, Świetego Marcina 65 (podkarpackie). Działki numer: 1115/6, 1114/7

Świetego Marcina 65, 35-330, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Obszar działki: 0,0931 ha
Cena wywołania: 360 000 zł
Cena oszacowania: 540 000 zł
Wadium: 54 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz Kancelaria Komornicza nr VII w Rzeszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku, godzina 12:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala numer 6 odbędzie się:

 

                                                                                                                          D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 1114/7o powierzchni 0,0832 ha oraz działka numer 1115/6 o powierzchni 0,0099 ha, położone przy ulicy Świętego Marcina w Rzeszowie, obrębie ewidencyjnym 221 Rzeszów-Słocina, gminie Rzeszów Miasto, powiecie Miasto Rzeszów, województwie podkarpackim, funkcjonalnie tworzące jedną całość,o łącznej powierzchni 0,0931ha, zabudowanebudynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 127,00 mkw, dla której to nieruchomości VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/xxxxxxxx/7; stanowiącej własność dłużnika: **** ****

 

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 540 000,00 złotych.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, to jest 360.000,00 złotych.

 

             Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 54 000,00 złotychnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika w PKO BP S. A. I Oddział w Rzeszowie nr 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

             Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 172306420 i na stronie: www.rzeszowkomornik.pl.

 

             Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Nowosądecka 12/31 (podkarpackie)

Nowosądecka 12/31, 35-505, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 92 556 zł
Cena oszacowania: 138 835 zł

Dom w miejscowości Rzeszów, Delikatna 1 (podkarpackie). Działka numer: 489

Delikatna 1, 35-959, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 595 133 zł
Cena oszacowania: 892 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Hetmańska 24/60 (podkarpackie)

Hetmańska 24/60, 35-078, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 121 666 zł
Cena oszacowania: 182 500 zł