Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ryczów, Starowiejska 143 (małopolskie). Działki numer: 216/3, 76/2, 1, 5, 4

Starowiejska 143, 34-115, Ryczów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura:  KM 671/14
Obszar działki: 0,8752 ha
Cena wywołania: 157 500 zł
Cena oszacowania: 210 000 zł
Wadium: 21 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza, Batorego 2A,  Wadowice,   34-100 Wadowice

tel. 338233341 / fax. 338735125

Sygnatura: KM 671/14

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 09.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Starowiejska 143, 34-115 Ryczów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Żwirki i Wigury , Wadowice, 34-100 Wadowice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1W/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ryczów, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, województwo małopolskie. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 76/2, 1, 5, 4, 216/3, o łącznej powierzchni 0,8752 ha Nieruchomość objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach nr KR1W/xxxxxxxx/4 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolnych i zadrzewionych. Działka nr 216/3 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej ok. 133m2 w przeciętnym stanie technicznym, o niskiej funkcjonalności i niskim standardzie wykończenia. Do budynku przylega część gospodarcza.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  16.09.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 210 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 18:10. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Łukasz Kołodziejczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Chocznia, Biała Droga 218 (małopolskie)

Biała Droga 218, 34-123, Chocznia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 72 600 zł
Cena oszacowania: 96 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bartla 19E/U-45 (małopolskie)

Bartla 19E/U-45, 30-389, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 136 180 zł
Cena oszacowania: 147 621 zł

Dom w miejscowości Kraków, Goetla 13 (małopolskie)

Goetla 13, 30-065, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 288 596 zł
Cena oszacowania: 384 795 zł