Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rybarzowice, Beskidzka 843 (śląskie). Działka numer: 1875

Beskidzka 843, 43-378, Rybarzowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-12
Obszar działki: 0,3363 ha
Cena wywołania: 205 125 zł
Cena oszacowania: 273 500 zł
Wadium: 27 350 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
RAFAŁ ŁYSZCZEK
Kancelaria Komornicza nr IV w Bielsku-Białej
ul. Krzemienna 7  43-316 Bielsko-Biała
www.komornikbielsko.pl  e-mail: sekretariat@komornikbielsko.pl
tel. 33 488-00-70, 602-318-560, fax 33 488-00-79
Numer rachunku bankowego: 12 1240 4142 1111 0010 4706 0406
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 1871/21
Bielsko-Biała, dnia 06.06.2022


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 12.08.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A  
UDZIAŁU   WE WSPÓŁWŁASNOŚCI  W  1/2  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
               
położonej w miejscowości Rybarzowice  ul. Beskidzka  843, w skład której wchodzi działka nr 1875 o powierzchni 0,3363 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej kondygnacji nadziemnych części mieszkalnej 170,00 m² oraz powierzchni dodatkowej 78,00 m² w postaci przyziemia gospodarczego,   oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 63,00 m². Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/xxxxxxxx/5.

W/w nieruchomość w 1/2 części stanowi własność dłużnika: ********

Licytowany udział w 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 273 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 205 125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (tj. 27.350,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406,  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce,  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: www.komornikbielsko.pl ,  www.licytacje.komornik.pl  oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bytom, Cicha (śląskie). Działka numer: 2101/44

Cicha, 41-910, Bytom, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 329 227 zł
Cena oszacowania: 438 970 zł

Nieruchomość w miejscowości Racibórz, Królewska 55 (śląskie)

Królewska 55, 47-400, Racibórz, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-09
Cena wywołania: 2 345 214 zł
Cena oszacowania: 3 126 953 zł

Mieszkanie w miejscowości Żywiec, Osiedle Parkowe 9/42 (śląskie)

Osiedle Parkowe 9/42, 34-300, Żywiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 78 600 zł
Cena oszacowania: 104 800 zł