Dodano dnia: 2022-07-28

Dom w miejscowości Rumia, Okrzei 69 (pomorskie). Działki numer: 173/1, 530/2, 174/5

Okrzei 69, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Sygnatura:  Km 1881/17
Obszar działki: 473 m2
Cena wywołania: 403 500 zł
Cena oszacowania: 538 000 zł
Wadium: 53 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Szymon Fudalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Sienkiewicza 2E,  Wejherowo,   84-200 Wejherowo

tel. 586722253 / fax. 586722151

Sygnatura: Km 1881/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wejherowie Szymon Fudalewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 06.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul.Okrzei 69, 84-230 Rumia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi ogrodzone trzy działki gruntu o nr 173/1, 174/5 i 530/2 o łącznej powierzchni 473 m2, wykorzystywane jako jedna całość gospodarcza o kształcie regularnego wieloboku, zbliżonego do trójkąta, z bezpośrednim dostępem do drogi - ul. Okrzei (droga utwardzona asfalto-betonem, własność gminy), z czego na największej działce (nr 173/1) wybudowany został II-kondygnacyjny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 176,4 m2 (rok budowy 1985), jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, w całości podpiwniczony, po częściowym remoncie w 2008r., z wbudowanym garażem, wykorzystywany do celów mieszkaniowych przez dłużnika. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miasta Rumia przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze, dla którego brak obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rumi - Uchwała Nr LIII/701/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku - przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako: jednostka wielofunkcyjna M4 „Lotnisko” o dominującej funkcji mieszkaniowej, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej ekstensywnej oraz uzupełniające – usługi o zasięgu ponadpodstawowym, ogrody działkowe.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  13.09.2022 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 538 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 403 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 800,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 91 1020 1912 0000 9402 0011 8240 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art.986 4 §2 k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.Zgodnie z art. 986 5 §2 k.p.c.  wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Szymon Fudalewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Rumia, Roszczynialskiego 16A (pomorskie)

Roszczynialskiego 16A, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-10-19
Cena wywołania: 118 500 zł
Cena oszacowania: 158 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Rumia, Oliwska 10 (pomorskie)

Oliwska 10, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-08-24
Cena wywołania: 726 000 zł
Cena oszacowania: 968 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rumia, Mickiewicza 5/2 (pomorskie)

Mickiewicza 5/2, 84-230, Rumia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-15
Cena wywołania: 163 333 zł
Cena oszacowania: 245 000 zł