Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Roczyny, Rubinowa 1 (małopolskie). Działka numer: 1061/10

Rubinowa 1, 34-120, Roczyny, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Obszar działki: 0,1500 ha
Cena wywołania: 140 625 zł
Cena oszacowania: 187 500 zł
Wadium: 18 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Sygn. akt GKm 42/19 i inne
                                                                              Wadowice , dnia 2022-05-02                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach  Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.07.2022 roku  o godz.  11.30  w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
                                     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 1/2 część w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Roczyny przy ul. Rubinowa 1, stanowiącej współwłasność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w  Wadowicach o nr KR1W/xxxxxxxx/4.
Jest  działka nr 1061/10 o pow. 0,1500 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w bardzo dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 146m2.  Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gminy Andrychów działka posiada przeznaczenie MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegółowy operat szacunkowy oraz opis  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 187 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 140 625,00 zł.
Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest złożyć rekojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 18 750,00 zł w  następujący sposób:
-  gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- przelewem na rachunek bankowy komornika  Bank Pekao S.A. nr 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed  powstaniem współwłasności.

W ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 856/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postepowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

                                                                                                 K O M O R N I K
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, Józefa Dutkiewicza 4 (małopolskie). Działka numer: 142

Józefa Dutkiewicza 4, 33-104, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 278 292 zł
Cena oszacowania: 417 439 zł

Nieruchomość w miejscowości Szczurowa, Krakowska (małopolskie)

Krakowska, 32-820, Szczurowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 52 528 zł
Cena oszacowania: 70 038 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzesko, Ogrodowa 5/7 (małopolskie)

Ogrodowa 5/7, 32-800, Brzesko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 216 516 zł
Cena oszacowania: 288 689 zł