Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Reda, ul. Jara 67 (pomorskie). Działka numer: 954

ul. Jara 67, 84-240, REDA, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura: KM 4528/17
Obszar działki: 425,00 m2
Cena wywołania: 313 725 zł
Cena oszacowania: 418 300 zł
Wadium: 41 830 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 4528/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Jara 67, 84-240 REDA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/1wGxUe0LvQLkTSijaP1YU7sf_3ddP4MeK/view?usp=sharing . . . . W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 425 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz obiektem garażu. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i poza zabudową aktualnie jest zaniedbana, porośnięta krzewami, roślinnością, a w części frontowej we fragmencie utwardzona kostką betonową. Teren działki jest ogrodzony w części siatką metalową na słupkach, w części – front – płotem drewnianym, zniszczonym. Zgodnie z mapą zasadniczą nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowanej prawdopodobnie w latach 90-tych ubiegłego wieku. Nie pozyskano dokumentu potwierdzającego zgłoszenie obiektu do użytkowania. Wycenę wykonano przy założeniu prawidłowo prowadzonego procesu inwestycyjnego, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, które skutkuje możliwością skutecznego zgłoszenia budynku do użytkowania. Jest to budynek podpiwniczony, dwupiętrowy. Z oględzin zewnętrznych wynika, iż ściany na zewnątrz są otynkowane, w części obłożone płytkami klinkieru z miejscowymi ubytkami. Dach płaski, kryty papą. Rynny i rury spustowe stalowe, stare. Stolarka okienna pcv, a w piwnicy w części drewniana. Drzwi wejściowe drewniane. Część drewnianych barierek na balkonach uszkodzona, z ubytkami. Oględziny zewnętrzne wskazują konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku mieszkalnego. Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, grzewcza – gazowa. Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalskiego z dnia 09.12.2020 r. dokonano oszacowania nieruchomości na podstawie dokumentacji uzyskanej w Urzędzie Miasta i innych. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż w dacie wyznaczonych na 09.12.2020 r. terminie oględzin nieruchomość nie została udostępniona do oględzin wewnątrz - przyjęto stan techniczny i standard wykończenia oraz wyposażenia jako do remontu kapitalnego. Parametry budynku mieszkalnego – zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Redy : powierzchnia użytkowa: 182,00 m2 Budynek garażu jest parterowy, z wrotami drewnianymi, wewnątrz miejscami z ubytkami tynku i śladami nieszczelności poszycia dachowego – do remontu kapitalnego. Budynek garażu o powierzchni zabudowy 29 m2. Z dokumentacji znajdującej się w aktach spawy KM 509/11 tut. Kancelarii – wynika, iż obiekt został wybudowany na podstawie decyzji Naczelnika Miasta Redy z 07.12.1988 r. nr GT-II/8381/45/78/88. Nieruchomość położona jest pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Lokalizacja na terenie miasta przeciętna. Dostęp komunikacyjny drogą utwardzoną (ulica Jara). Droga we fragmencie stanowiącym dojazd do nieruchomości (działka nr 1031/8) stanowi własność gminy. Działka nr 225/7 stanowiąca część układu komunikacyjnego jest własnością Lasów Państwowych. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności […] przeznaczenie w planie miejscowym […]. Według zapisów ust. 2 w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną Wejherowo (Uchwała Nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011 r., Dz. Urz. Woj. Pom. nr 37 z 06.04.2011 r., poz. 876) - . - nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19..MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 418 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 313 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zajączkowo, Zajączkowo (pomorskie). Działka numer: 193/1

Zajączkowo, 83-111, Zajączkowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 35 250 zł
Cena oszacowania: 70 500 zł

Grunt w miejscowości Pomysk Wielki, Pomysk Wielki (pomorskie). Działka numer: 269/1

Pomysk Wielki, 77-121, Pomysk Wielki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-07-31
Cena wywołania: 9 630 zł
Cena oszacowania: 12 840 zł

Dom w miejscowości Klukowa Huta, Krótka 2 (pomorskie). Działka numer: 341/36

Krótka 2, 83-322, Klukowa Huta, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-23
e-licytacja
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł