Dodano dnia: 2022-07-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Rawicz, Józefa Miedzińskiego (wielkopolskie). Działka numer: 979/23

Józefa Miedzińskiego, 63-900, Rawicz, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  Km 1742/20
Obszar działki: 0,0334 ha
Cena wywołania: 427 103 zł
Cena oszacowania: 569 471 zł
Wadium: 56 948 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu

Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza, ul. Wazów 10,  Rawicz,   63-900 Rawicz

tel. 655454935 / fax. 655454935

Sygnatura: Km 1742/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 04-08-2022 r. o godz. 09:00 
w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu mającego siedzibę pod adresem ul. I. Buszy 1, 63-900 Rawicz w sali nr  106,

 odbędzie się pierwsza licytacja 
nieruchomości  zabudowanej   stanowiącej  prawo własności do nieruchomości oznaczonej działką gruntu 979/23 stanowiącej tereny mieszkaniowe (symbol B) o pow. 0,0334ha  
położonej  pod adresem: 63-900 Rawicz, ul. Miedzińskiego 29, 
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, nieruchomość jest ogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej, nieruchomość posiada instalacje: elektryczna, gazowa, wod-kan, ogrzewanie centralne z pieca gazowego, cw z pieca gazowego, teren w części zagospodarowany nasadzeniami krzewów ozdobnych, pozostałą zabudowę stanowią altana o pz. 20,25 m2, konstrukcji drewnianej, dach dwuspadowy pokryty papą- na dachu altany zamontowany układ solarny Urlich z dwoma kolektorami próżniowymi oraz płaskim o powierzchni 6,12 m2. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 145,40m2;
Przeznaczenie nieruchomości:
Teren, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na tym terenie obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawicz Uchwała nr 11/11/18 z dnia 28 listopada 2018r. pt. ” Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, przyjęta Uchwałą nr 11/11/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 roku, zmieniająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, przyjęte Uchwałą Nr XXVI/265/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 roku”.
Zgodnie z ww. uchwalą, nieruchomość oznaczona jako działka ew.nr 979/23 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - symbol MN/MW;

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/xxxxxxxx/9          
 i stanowi ona  współwłasność dłużników: Joanna Sierpowska, Tomasz Sierpowski na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 569 471,00 zł, 
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 427 103,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 947,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 
(wpływ rękojmi na rachunek bankowy kancelarii winien nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg)
Komornik zastrzega prawo do odwołania licytacji.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rawiczu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 267/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności przenosi własność nieruchomości na nabywcę. Orzeczenie to wywołuje takie same skutki prawne jak czynność prawna wymieniona w art. 1 ust.1 pkt.1 lit.a Ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Za datę dokonania czynności cywiloprawnej należy zatem przyjąć datę uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność nieruchomości.

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Komornik Sądowy

Mikołaj Kobus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Przyjezierze, Bukowa (wielkopolskie)

Bukowa, 88-324, Przyjezierze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 51 750 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Zalasewo, Średzka 88 (wielkopolskie)

Średzka 88, 62-020, Zalasewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 3 546 090 zł
Cena oszacowania: 4 728 120 zł

Grunt w miejscowości Bronisław, Bronisław (wielkopolskie). Działka numer: 171/2

Bronisław, 63-024, Bronisław, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 284 335 zł
Cena oszacowania: 426 502 zł