Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Radomsko, Krańcowa (łódzkie). Działka numer: 105

Krańcowa, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura:  Kmp 23/20
Obszar działki: 0,2696 ha
Cena wywołania: 73 666 zł
Cena oszacowania: 110 500 zł
Wadium: 11 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Karolina Rutkowska

Kancelaria Komornicza, ul. Metalurgii 2,  Radomsko,   97-500 Radomsko

tel. 446839548 / fax. 446839548

Sygnatura: Kmp 23/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomsku Karolina Rutkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-08-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, pokój *,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***********  położonej przy  ul. Krańcowa 8, 97-500 Radomsko , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku  (adres: ul. ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana: a). 46 - letnim budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym (obie kondygnacje nadziemne), z nieużytkowym, wysokim poddaszem murowanym, ocieplonym, otynkowanym, o powierzchni zabudowy 110,00 m 2, którego pierwsza kondygnacja to sutereny, przeznaczone częściowo na pomieszczenia gospodarcze (garaż, kotłownia), a częściowo na pomieszczenia mieszkalne (kuchnia, łazienka i pokój), niespełniające wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst pierwotny: Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1065), przewidującego dla wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w pokojach w budynkach mieszkalnych min.: 2,50 metra, w pokojach na poddaszu w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych min.: 2,20 metra, a pomieszczenia I kondygnacji są niższe niż 2,50 metra; druga kondygnacja obejmuje cztery pokoje (z jednego z których jest wyjście na balkon) i łazienkę, o stolarce okiennej budynku wykonanej z PVC i na strychu drewnianej, stolarce drzwiowej zewnętrznej: drewnianej, wewnętrznej: drewnianej i wykonanej z PVC, o dachu dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym blachą, zaopatrzonym (budynku) w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, ogrzewanie c. o. zasilane z własnego kotła na ekogroszek (znajdującego się w kotłowni na pierwszej kondygnacji), kanalizacyjną (szambo), gaz z butli, o grzejnikach aluminiowych; b). 34 - letnim budynkiem niemieszkalnym gospodarczym, stanowiącym budynek stodoły, jednokondygnacyjnym, murowanym, o dachu dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym papą, o powierzchni zabudowy 72,00 m 2, c). budynkiem drewnianej szopki o złym stanie techniczno - użytkowym, niezaewidencjonowanej w ewidencji gruntów. Budynki (tak mieszkalny, jak i gospodarczy), którymi zabudowana jest przedmiotowa nieruchomość, znajdują się częściowo na nieruchomościach sąsiadujących. Budynek mieszkalny powierzchnią zabudowy około 30,00 m 2 (3,00 metry * 10,00 metrów) wchodzi na sąsiadującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0014 - 14 miasta Radomska numerem: 104. Na działkę 104 usytuowany jest również wyjazd z garażu. Budynek niemieszkalny powierzchnią zabudowy około 3,00 m 2 (0,50 metra * 6,00 metrów) wchodzi na sąsiadującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 0014 - 14 miasta Radomska numerem: 106 nieruchomość gruntowa obejmuje działkę częściowo zagospodarowaną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i gospodarczą (dla powierzchni około 1.100,00 m 2), w pozostałej części przeznaczoną na cele rolne (dla powierzchni około 1.596,00 m 2), o kształcie zbliżonym do mocno wydłużonego prostokąta o szerokości około 12,00 metrów, zgodnie z oznaczeniem opisu użytku (jednostką działową gruntów przyjętą dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, wykazywaną w wypisie z rejestru gruntów), wynikającym z zapisów rejestru gruntów oraz oznaczeniem użytków i konturów klasyfikacyjnych, działka stanowi dla powierzchni użytku: 570,00 m 2 - "tereny mieszkaniowe B", dla powierzchni użytku: 202,00 m 2 - "pastwiska trwałe Ps IV", dla powierzchni użytku: 1.070,00 m 2 - "grunty orne R IVa", dla powierzchni użytku: 420,00 m 2 - "grunty orne R IVb", dla powierzchni użytku: 236,00 m 2 - "grunty orne R V", zaś dla powierzchni użytku: 198,00 m 2, "grunty orne R VI" nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w północno - wschodnich obrzeżach miasta Radomska, dojazd do niej odbywa się drogą publiczną utwardzoną - jezdnią o nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej (ul. Krańcowa), zaś od drugiej strony dojazd do nieruchomości następuje z publicznej drogi gruntowej działka jest częściowo ogrodzona orodzeniem z frontu wykonanym z płyt betonowym z bramą stalową, zaś w dalszej części - ogrodzeniem z siatki sięgającej na głębokości około 90 metrów w granicy od strony południowo - wschodniej oraz ogrodzeniem z siatki z tyłu zagospodarowanej pod zabudowę części nieruchomości, ciągi komunikacyjne pozostają nie

Suma oszacowania wynosi 110 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:50 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500  Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Karolina Rutkowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Radomsko, Jarzębinowa 30 (łódzkie). Działka numer: 642/1

Jarzębinowa 30, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 14 866 zł
Cena oszacowania: 22 300 zł

Dom w miejscowości Radomsko, Rataja 22 (łódzkie). Działka numer: 809

Rataja 22, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 368 250 zł
Cena oszacowania: 491 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Radomsko, Reja 67 (łódzkie)

Reja 67, 97-500, Radomsko, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-31
Cena wywołania: 318 000 zł
Cena oszacowania: 424 000 zł