Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pszczyna, Lompy 4 (śląskie). Działki numer: 719/12, 720/12, 273/19

Lompy 4, 43-200, Pszczyna, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura: GKm 190/19
Obszar działki: 0,0666 ha
Cena wywołania: 112 312 zł
Cena oszacowania: 149 750 zł
Wadium: 14 975 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Patrycja Galocz

Kancelaria Komornicza, Sznelowiec 2, Pszczyna, 43-200 Pszczyna

tel. 32 727 92 72 / fax.

Sygnatura: GKm 190/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Patrycja Galocz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Lompy 4, 43-200 Pszczyna , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Na przedmiotową nieruchomość składają się: 1 - Działki gruntu nr 719/12; 720/12 oraz 273/19 o łącznej powierzchni 666 m2 3 - Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni: 257,10 m2 4 - Budynek gospodarczy o powierzchni 23,24 m2 Obszar całości nieruchomości wynosi 666 m2 i zabudowany jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 257,1 m 2 ˛ usytuowany jest kilka metrów od południowej granicy działki. Ponadto na działkach gruntu posadowiony jest budynek gospodarczy, o powierzchni użytkowej 23,24m2. Budynek mieszkalny to budynek piętrowy, w części podpiwniczony. Pierwotnie budynek był wybudowany w roku 1960 jako budynek typu kostka, a następnie rozbudowany na podstawie projektu rozbudowy budynku w roku 2000, część rozbudowana z pustaków ceramicznych. Dla przedmiotowej nieruchomości wykonano projekt wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych dot. budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz na podstawie tego projektu uzyskano od Starosty Powiatowego z dniem 21 lipca 2014r. zaświadczenie o samodzielności lokali nr 1 i nr 2. Lokale dotychczas nie zostały wyodrębnione prawnie. Dojazd do nieruchomości prowadzi od ulicy Lompy, stanowiącej drogę utwardzoną o nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym uchwałą nr XXI/2016/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 07.04.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II teren, na którym znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem wyceny, położony jest w obszarze oznaczonym jako: MN - tereny zabudowy miekszaniowej jednorodzinnej. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości pozostaje do wglądu w Kancelarii komornika sądowego. Licytacji podlega udział nr 4 w wysokości 1/4 części nieruchomości położonej w miejscowości Pszczyna, ul. Lompy 4 . Nieruchomość ta stanowi własność Szostak Łukasz natomiast postępowanie egzekucyjne toczy się przeciwko dłużnikowi Szostak Rafał. Zgodnie z postanowieniem Sądu zbycie nieruchomości przez dłużnika zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela. Całość nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 599.000,00 zł. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego-dożywotnie i nieodpłatne prawo użytkowania, przedmiot wykonywania: udział nr 4 wynoszący 2/4 części nieruchomości stanowiący własność Łukasza Szostak na rzecz osoby fizycznej wynosi: 183.000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 149 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 312,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 975,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 31 1600 1462 1818 7363 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielanych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwa udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.

Zgodnie z art. 1000 k.p.c. § 1 "Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
1)prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) (uchylony)
3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
4) służebność przesyłu.
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego. "Komornik Sądowy

Patrycja Galocz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pszczyna, Doktora Maksymiliana Cichego 20 (śląskie). Działka numer: 818/15

Doktora Maksymiliana Cichego 20, 43-200, Pszczyna, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 55 500 zł
Cena oszacowania: 74 000 zł