Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Przystajń, Kuźnica Stara 24 (śląskie). Działka numer: 428

Kuźnica Stara 24, 42-141, Przystajń, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-25
Obszar działki: 0,4140 ha
Cena wywołania: 34 432 zł
Cena oszacowania: 91 820 zł
Wadium: 9 182 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00
W odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 110/12
( tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )
 FAX: 34 324-61-01


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 09:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana, działka ewid.  nr 428 o pow. 4140 m2 położonej w miejscowości Przystajń, Kuźnica Stara 24 stanowiącej własność dłużnika ** ** - udział 1/2 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego X Zamiejscowy Wydział w Kłobucku nr KW CZ2C/xxxxxxxx/1.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 91 820,00 zł. 
Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany na kwotę: 45 910,00 zł. 
Cena wywołania udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 34 432,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 4 591,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Kmp 110/12 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 15:00 do godziny 17:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 2137/21.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


UWAGA: 
-  Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sadu Rejonowego w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Żarki-Letnisko, Nadrzeczna 7 (śląskie). Działka numer: 730/4

Nadrzeczna 7, 42-311, Żarki-Letnisko, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 51 647 zł
Cena oszacowania: 77 470 zł

Mieszkanie w miejscowości Sosnowiec, Szosowa 5 a/8 (śląskie)

Szosowa 5 a/8, 41-203, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 122 250 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł

Dom w miejscowości Częstochowa, Koszarowa 51/53 (śląskie). Działka numer: 39/2

Koszarowa 51/53, 42-200, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 826 007 zł
Cena oszacowania: 1 101 342 zł