Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poręba Wielka, Zalesie 37 (małopolskie). Działki numer: 1296, 1023/265

Zalesie 37, 32-600, Poręba Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-04
Obszar działki: 1536 m2
Cena wywołania: 110 475 zł
Cena oszacowania: 147 300 zł
Wadium: 14 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                                                                                                Oświęcim, dnia 10.06.2022 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
mgr Małgorzata Bociąga - Szot
Kancelaria Komornicza nr I w Oświęcimiu
ul.Łukasiewicza 4  
 32-600 Oświęcim
Sygn.akt I KMP 39/14 i i inne
                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga - Szot zawiadamia na  podstawie art. 986 (1)  kpc, że w dniach od 04.08.2022 r. od godz. 13.00 do dnia  11.08.2022 r. do godz. 13.00 odbędzie się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

                                                                                        P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
                                                                                          poprzez sprzedaż elektroniczną

prawa własności działki gruntowej o nr: 1296 o powierzchni 982 m2, uzbrojonej w energię elektryczną i gaz, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 99,30 m2 z dobudowaną stodołą o konstrukcji drewnianej, położonej w miejscowości: Poręba Wielka  przy ul. Zalesie 37 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o numerze: KR1E/xxxxxxxx/3 oraz udziału w wysokości 3/1200 w prawie własności działki gruntowej o nr: 1023/265, stanowiącej drogę dojazdową o łącznej powierzchni 554 m2, położonej w miejscowości: Poręba Wielka i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o numerze: KR1E/xxxxxxxx/8

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 147.300,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 110.475,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 14.730,00 zł
Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu (liczy się data uznania na rachunku komornika).
Wadium może być złożone również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość można oglądać  w miejscu jej położenia w dniu  28.07.2022 r. w godz. 10.00. - 10.15
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 792-525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.licytacje.komornik.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do  licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                                                       Komornik Sądowy
                                                                                                                                  przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

                                                                                                                                              Małgorzata Bociąga-Szot

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Bustryk, Bustryk (małopolskie)

Bustryk, 34-521, Bustryk, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 130 698 zł
Cena oszacowania: 174 264 zł

Grunt w miejscowości Chrzanów, Działkowa (małopolskie). Działka numer: 1701/2

Działkowa, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 39 975 zł
Cena oszacowania: 53 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Kraków, Pokoju 90 (małopolskie)

Pokoju 90, 31-564, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 108 722 zł
Cena oszacowania: 869 778 zł