Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Poręba Wielka, Ruczaj 7 (małopolskie). Działki numer: 47/41, 99/2

Ruczaj 7, 32-600, Poręba Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-26
Obszar działki: 0,8290 ha
Cena wywołania: 685 521 zł
Cena oszacowania: 914 029 zł
Wadium: 91 403 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszeniaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 952/18
Oświęcim dnia 19.05.2022 r.


*8022051900282*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiuz/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia,  że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi *** **** przystąpi w dniu 26.07.2022 r. o godz. 13:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14 w sali nr 208 do:


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poręba Wielka 32-600 przy ul. Ruczaj 7, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/xxxxxxxx/4 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, składającej się z działki gruntu nr 47/41 i 99/2 o powierzchni całkowitej 0,8290 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 218,93 mkw, budynkiem rekreacyjno-mieszkalnym o pow. uż. 149,19 mkw i budynkiem gospodarczym o pow. uż. 54,51 mkw.
W/w nieruchomość jest obciążona służebnością osobistą oszacowaną na kwotę 434 316,00 zł, która została wpisana do KW po wpisie hipoteki.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 914 029,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 685 521,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 91 402,90 zł.


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 


– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)


Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Poręba Wielka, Poręba Wielka 180 (małopolskie). Działki numer: 2759/1, 2759/3

Poręba Wielka 180, 34-735, Poręba Wielka, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 51 000 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł