Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Pasikonie, Podkowy (mazowieckie). Działki numer: 25/44, 25/45, 25/46

Podkowy, 05-085, Pasikonie, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Obszar działki: 33053,0000 ha
Cena wywołania: 1 273 650 zł
Cena oszacowania: 1 698 200 zł
Wadium: 169 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki    

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Km 201/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/xxxxxxxx/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-07-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,     w sali nr I,


  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   


należącej  do dłużników: **** ******** położonej: 05-085 Kampinos, ul. Podkowy 1, Pasikonie, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/xxxxxxxx/8   [NKW: WA1G/xxxxxxxx/8]


Nieruchomość gruntowa zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi, którą stanowią dz.ew. 25/44, 25/45, 25/46 zlokalizowane w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos, w obrębie 0018 - Pasikonie, przy ulicy Podkowy 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w skrajnych południowych regionach gminy oddalona o ok. 4 km na południe od Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Nieruchomość położona jest przy drogach powszechnego korzystania: od zachodu ul. Podkowy, od wschodu ul. Konika Polskiego, od północy ulica bez nazwy. 
Cała nieruchomość posiada powierzchnię 3,3053 ha przy czym:
1) Działka ew. 25/44 - o powierzchni: 1,1017ha:
2) Działka ew. 25/45 - o powierzchni: 1,1018ha:
3) Działka ew. 25/46 - o powierzchni: 1,1018ha:




Suma oszacowania wynosi 1 698 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 273 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169 820,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.   
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mława, Lipowa 2 (mazowieckie). Działka numer: 3590

Lipowa 2, 06-500, Mława, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 312 276 zł
Cena oszacowania: 416 369 zł

Dom w miejscowości Kolonia Goryń, Kolonia Goryń (mazowieckie). Działka numer: 381/1

Kolonia Goryń, 26-631, Kolonia Goryń, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 55 000 zł
Cena oszacowania: 82 500 zł

Dom w miejscowości Radom, Słowackiego 153 A (mazowieckie). Działka numer: 19/2

Słowackiego 153 A, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 40 533 zł
Cena oszacowania: 60 800 zł