Dodano dnia: 2023-04-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Paniówki, Zwycięstwa 21 (śląskie). Działki numer: 307/235, 308/236, 309/237, 384/269, 374/267, 548/268, 1243/269

Zwycięstwa 21, 44-177, Paniówki, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-24
Sygnatura: Km 3113/21
Obszar działki: 1,5463 ha
Cena wywołania: 76 125 zł
Cena oszacowania: 101 500 zł
Wadium: 10 150 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Przemysław Mrowiec

Kancelaria Komornicza, Zawiszy Czarnego 8,  Gliwice,   44-100 Gliwice

tel. 323314048 / fax. 323314048

Sygnatura: Km 3113/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach Przemysław Mrowiec na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 24.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Zwycięstwa 21,Paniówki,  44-177 Gierałtowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach (adres: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Udział wynoszący 1/6 części w nieruchomości w części zabudowanej położonej w miejscowości Paniówki przy ul. Zwycięstwa 21 i składającej się z działek gruntu o nr 307/235, 308/236, 309/237 oraz w części niezabudowanej położonej w miejscowości Paniówki przy ul. Zabrskiej i składającej się z działek gruntu o nr 374/267, 384/269, 548/268 i 1243/269 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi KW nr GL1G/xxxxxxxx/3. Licytowany udział należy do ***********

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  31.05.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 101 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 125,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 150,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 70 1050 1504 1000 0091 3873 7995 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Mrowiec

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Wandy 66/34 (śląskie)

Wandy 66/34, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 230 550 zł
Cena oszacowania: 307 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 120A/37 (śląskie)

Aleja Wojska Polskiego 120A/37, 42-207, Częstochowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-15
Cena wywołania: 23 438 zł
Cena oszacowania: 31 250 zł

Dom w miejscowości Chorzów, Słowików 98 (śląskie). Działka numer: 1004/52

Słowików 98, 41-503, Chorzów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 513 000 zł
Cena oszacowania: 684 000 zł