Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Otrębusy, Wiejska 26A (mazowieckie). Działka numer: 194/8

Wiejska 26A, 05-805, Otrębusy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-13
Sygnatura:  Km 1582/17
Obszar działki: 709,0000 m2
Cena wywołania: 747 750 zł
Cena oszacowania: 997 000 zł
Wadium: 99 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Maria Wasilewska Zastępca Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza, Sprawiedliwości 6, Pruszków,  05-800 Pruszków

tel. 22 1003483 / fax. 

Sygnatura: Km 1582/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska Zastępca Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ** **położonej przy Wiejska 26A, 05-805 Otrębusy, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22/22, Pruszków, 05-800 Pruszków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/xxxxxxxx/5..
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest jest nieruchomość gruntowa zabudowana. Grunt oznaczony jako dz. ew. 194/8 o powierzchni 709m2. Wg informacji uzyskanej w Referacie Planowania Przestrzennego gminy Brwinów, nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 159-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14-04-2000r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów. Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny urbanizowane, obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej, strefa mieszkaniowa zainwestowana. Na gruncie usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 298,21m2. Ponadto na gruncie znajduje się budynek garażowy o powierzchni zabudowy ok. 64m2.

Suma oszacowania wynosi 997 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 747 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP V O/CENTRUM WARSZAWA 58 1020 1055 0000 9002 0024 2198.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800  Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maria Wasilewska Zastępca Sylwia Lewińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Otrębusy, Wiejska 26A (mazowieckie). Działka numer: 194/8

Wiejska 26A, 05-805, Otrębusy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 664 666 zł
Cena oszacowania: 997 000 zł