Dodano dnia: 2022-07-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ostrów, Ostrów 115A (podkarpackie). Działki numer: 3385/2, 3385/4

Ostrów 115A, 37-550, Ostrów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Obszar działki: 0,1010 ha+0,0616 ha
Cena wywołania: 86 715 zł
Cena oszacowania: 115 620 zł
Wadium: 11 562 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu
Adrianna Zbucka
Kancelaria Komornicza nr III w Jarosławiu
37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53
tel. 16 621-31-41  e-mail: jaroslaw2@komornik.pl
  Km 136/19
   
Jarosław, dnia  07-06-2022
 
 

                                         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
                                                                             nr KW PR1J/xxxxxxxx/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
                                                                           10-08-2022r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II  11 w sali nr 10  odbędzie się pierwsza licytacja  udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3385/4 obręb Ostrów o pow. 0,0616 ha ( w ewidencji grontów oznaczona jako grunty rolne zabudowane Br -PsIII) oraz działka nr 3385/2 obręb Ostrów o pow. 0,1010 ha ( w ewidencji gruntów oznaczona jako grunty rolne zabudowane Br-PsIII) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 203,00 m2  i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 190,00 m2.  Nieruchomość położona jest pod adresem: Ostrów 115 A, gmina Radymno i posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze PR1J/xxxxxxxx/0. Współwłaścicielem nieruchomości jest **********

Suma oszacowania wynosi 115 620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 715,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 562,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy
ul. Poniatowskiego 53.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 1500 1634 1216 3003 6501 0000.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz.15:00, przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej oraz w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 Komornik Sądowy
 Adrianna Zbucka

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dylągówka, Dylągówka 317 (podkarpackie). Działka numer: 192

Dylągówka 317, 36-025, Dylągówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-18
e-licytacja
Cena wywołania: 97 227 zł
Cena oszacowania: 129 636 zł

Dom w miejscowości Gdynia, Balladyny 20 (podkarpackie). Działka numer: 3066

Balladyny 20, 81-540, Gdynia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 668 250 zł
Cena oszacowania: 891 000 zł

Dom w miejscowości Borek Stary, Borek Stary 7A (podkarpackie). Działka numer: 24/3

Borek Stary 7A, 36-020, Borek Stary, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 249 375 zł
Cena oszacowania: 332 500 zł