Dodano dnia: 2022-01-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Oś. Kazanów, Dwernickiego 8 (podkarpackie). Działka numer: 910

Dwernickiego 8, 37-700, Oś. Kazanów, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura: Kmp 121/02
Obszar działki: 0,0382 ha
Cena wywołania: 285 000 zł
Cena oszacowania: 380 000 zł
Wadium: 38 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Kowalik

Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl,  37-700 Przemyśl

tel. 166757080 / fax. 

Sygnatura: Kmp 121/02
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI 
NIERUCHOMOŚCI nr KW PR1P/xxxxxxxx/1 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie 
art. 9864§3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2022r. o godz. 11:00 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się 
pierwsza licytacja 
nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 910 o pow. 0,0382 ha, obręb nr 202  
położona: 37-700 Przemyśl, ul. Dwernickiego 8, Oś. Kazanów,  
dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/xxxxxxxx/1  
działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej  186,00 m2
i budynkiem gospodarczym - garaż o pow. użytkowej 18,00 m2
obiekt opuszczony, nieużytkowany. Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej
i zakończy się w dniu 10-03-2022r. o godz. 11:00 
Suma oszacowania wynosi 380 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    285 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00zł. którą należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 06 10204274 2396 0000 3001 2102 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. 
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 663 004 444.

Komornik Sądowy

Wojciech Kowalik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Mielec, Dworcowa 4/8, Dworcowa 4/9 (podkarpackie)

Dworcowa 4/8, Dworcowa 4/9, 39-300, Mielec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 346 250 zł
Cena oszacowania: 461 667 zł

Dom w miejscowości Krosno, Krosno (podkarpackie). Działki numer: 525/4, 525/5, 525/1

Krosno, 38-400, Krosno, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 43 500 zł
Cena oszacowania: 303 900 zł

Dom w miejscowości Kombornia, Kombornia (podkarpackie). Działki numer: 714, 899/1

Kombornia, 38-420, Kombornia, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 4 500 zł
Cena oszacowania: 430 400 zł