Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Oliszki, Dobra 7 (podlaskie). Działki numer: 275/40, 275/41

Dobra 7, 16-070, Oliszki, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-12
Obszar działki: 0,0926 ha+0,0826 ha
Cena wywołania: 748 800 zł
Cena oszacowania: 998 400 zł
Wadium: 99 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

II Co 617/22

 

                      

                                         
                               OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w wys. po 1/2 w nieruchomości  o łącznej pow.0,1752ha stanowiącej :działkę niezabudowaną o nr geod.275/41 i pow.0,0,0926 ha oraz działkę o nr geod.275/40 o pow.0,0826 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej ,parterowym,nie podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o pow.użytk.225,38 m2, wykonanym w 2010 roku, położonej  pod adresem: 16-070 Choroszcz, ul.Dobra 7, Oliszki   , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/xxxxxxxx/8  będącej  własnością dłużników: ********** ( udział w wys. 1/2 ) i *********** ( udział w wys. 1/2).
W dziale III księgi wieczystej BI1B/xxxxxxxx/8 ustanowiona jest dożywotnia osobista służebność mieszkania  wyceniona na kwotę 701 000,00 zł,-
Suma oszacowania ogółem wynosi  998 400,00 zł,-( 2 udziały po 499 200,00zł,-) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 748 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ogółem , to jest 99 840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 617/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                            Komornik Sądowy
                                                                                                                           Agnieszka Kosacka-Bobier

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Czerwony Bór, Czerwony Bór 64/5 (podlaskie)

Czerwony Bór 64/5, 18-300, Czerwony Bór, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 36 808 zł
Cena oszacowania: 55 213 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Konopnickiej 2B/13 (podlaskie)

Konopnickiej 2B/13, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 176 625 zł
Cena oszacowania: 235 500 zł

Nieruchomość w miejscowości Siemianówka, Szkolna 52 (podlaskie)

Szkolna 52, 17-220, Siemianówka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 69 475 zł
Cena oszacowania: 104 213 zł