Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Okonek, Leśna 6 (wielkopolskie). Działka numer: 381

Leśna 6, 64-965, Okonek, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura: KM 27/18
Obszar działki: 0,0825 ha
Cena wywołania: 29 077 zł
Cena oszacowania: 38 770 zł
Wadium: 3 877 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotowie

Dariusz Starzonek

Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów

tel. 67 263 79 78 / fax.

Sygnatura: KM 27/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Złotowie z siedzibą przy Konopnickiej 15, 77-400 Złotów, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Leśna 6, 64-965 Okonek , dla której Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Z/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, którą to jest działka nr 381 o pow. 825 m2 i zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. 146,78 m2 (jednokondygnacyjny + strych gospodarczy, niepodpiwniczony), budynkiem dawnego sklepu o łącznej pow. 50,16 m2, budynkiem gospodarczym o pow. 16,57 m2 . Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, natomiast dojazd do działki jest możliwy drogą utwardzoną asfaltową-publiczną.

Suma oszacowania wynosi 38 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 077,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 877,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Starzonek

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pleszew, Henryka Sienkiewicza 14 (wielkopolskie). Działka numer: 833/4

Henryka Sienkiewicza 14, 63-300, Pleszew, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 8 427 zł
Cena oszacowania: 12 640 zł

Grunt w miejscowości Września, Września (wielkopolskie). Działki numer: 949/27, 949/22, 949/20, 4478/6, 4478/5, 4478/10, 4478/9, 4478/8

Września, 62-300, Września, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 6 424 290 zł
Cena oszacowania: 8 565 720 zł

Grunt w miejscowości Drawsko, Drawsko (wielkopolskie). Działka numer: 9

Drawsko, 64-760, Drawsko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 261 000 zł
Cena oszacowania: 348 000 zł