Dodano dnia: 2022-03-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowy Uścimów, Nowy Uścimów 49 (lubelskie). Działki numer: 1171, 1212

Nowy Uścimów 49, 21-109, Nowy Uścimów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura: Kmp 101/97
Obszar działki: 0,5100 ha
Cena wywołania: 46 667 zł
Cena oszacowania: 70 000 zł
Wadium: 7 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Arkadiusz Włodarczyk
Kancelaria Komornicza  Nr II w Lubartowie
21-100 Lubartów ul. Lubelska 72A
tel.  81 854-26-49
www.komornik.lubartow.pl
Kmp 101/97Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (sala III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości gruntowej, zabudowanej siedliskiem tj. budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1212- położonej w miejscowości Uścimów Nowy, gm. Uścimów, o pow. 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/xxxxxxxx/7, stanowiąca własność *********** ***********; suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 7 000,00zł;

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Lubartów  34 10203206 0000 8102 0006 3537.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. 
Przeglądać operat szacunkowy oraz opis i oszacowanie nieruchomości można w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 11:00, czwartek od godziny 12:00 do godz. 15:00 oraz piątek od godz. 8:00 do 11:00. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości należy zamawiać w I Wydziale  Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubartowie wyłącznie telefonicznie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem na konkretną godzinę.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Na podstawie art. 962 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


 Komornik Sądowy
Arkadiusz Włodarczyk

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowy Uścimów, Nowy Uścimów (lubelskie). Działki numer: 1063, 1049/7, 1049/8, 820, 903, 992, 916, 18, 1081

Nowy Uścimów, 21-109, Nowy Uścimów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 210 000 zł
Cena oszacowania: 13 000 zł