Dodano dnia: 2023-08-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś 60 (świętokrzyskie). Działka numer: 484

Nowa Wieś 60, 28-350, Nowa Wieś, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 1685/17
Obszar działki: 0,0577 ha
Cena wywołania: 89 652 zł
Cena oszacowania: 134 479 zł
Wadium: 13 448 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Dariusz Karyś

Kancelaria Komornicza, Głowackiego 3,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 0413863900 / fax. 0413863900

Sygnatura: KM 1685/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Dariusz Karyś na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,,miejscowości Nowa Wieś 60, gm. Słupia,  28-350 Słupia Jędrzejowska, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , JĘDRZEJÓW, 28-300 JĘDRZEJÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 484 o pow. 0,0577 ha, obręb ewidencyjny 0003 Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 260207_2 Słupia, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchnii asfaltowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszklanym, murowanym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną ze studni, kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba znajdującego się na nieruchomości, grzewczą-piec SAS na paliwo stałe. Na nieruchomości znajdują się również prowizoryczne szopy drewniane. Teren nieruchomości ogrodzony.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 134 479,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 652,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 447,90 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 77 1020 2733 0000 2502 0031 8709 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Dariusz Karyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Sędziszów, Kolejowa 11 (świętokrzyskie). Działka numer: 156/14

Kolejowa 11, 28-340, Sędziszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-27
Cena wywołania: 120 500 zł
Cena oszacowania: 160 667 zł

Dom w miejscowości Jaworze, Jaworze (świętokrzyskie). Działka numer: 222/1

Jaworze, 26-050, Jaworze, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 108 107 zł
Cena oszacowania: 36 036 zł

Dom w miejscowości Nosów-Kolonie, Nosów-Kolonie 1 (świętokrzyskie). Działki numer: 493/1, 493/2, 494, 511

Nosów-Kolonie 1, 27-425, Nosów-Kolonie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-27
e-licytacja
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł