Dodano dnia: 2023-09-13

Dom w miejscowości Mierzyn, Lubieszyńska 47 (zachodniopomorskie). Działka numer: 364/28

Lubieszyńska 47, 72-006, Mierzyn, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-27
Sygnatura: KM 214/18
Obszar działki: 0,0201 HA
Cena wywołania: 94 650 zł
Cena oszacowania: 126 200 zł
Wadium: 12 620 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

*8023081700547*
Szczecin, dnia 2023-08-17 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15 
fax: 91 433 07 41
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 214/18
Sporządził DO; znak wierzyciela: 102906


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski Zastępca Komornik Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


27 listopada 2023 roku o godzinie 9:30


w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


której przedmiotem jest zabudowana nieruchomość gruntowa nr działki 364/28 o powierzchni 0,0201 ha, położona w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/xxxxxxxx/3.


Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi: ******** *********


Suma oszacowania wynosi: 126.200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych i 00/100).
 
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94.650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12.620,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 20 listopada 2023 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 -15:00).


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
ZASTĘPCA KOMORNIKA SĄDOWEGO
Tomasza Stefanowskiego
Komornik Sądowy Artur Masojć

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jelenino, Jelenino 18 (zachodniopomorskie). Działka numer: 21/4

Jelenino 18, 78-506, Jelenino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 69 435 zł
Cena oszacowania: 92 580 zł

Dom w miejscowości Płoty, Nowogardzka 36 (zachodniopomorskie). Działka numer: 147

Nowogardzka 36, 72-310, Płoty, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 206 667 zł
Cena oszacowania: 310 000 zł

Grunt w miejscowości Ploty, Karczewie (zachodniopomorskie). Działki numer: 112, 136

Karczewie, 72-310, Ploty, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-18
Cena wywołania: 51 225 zł
Cena oszacowania: 68 300 zł