Dodano dnia: 2022-03-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Masłomiąca, ul. Klonowa 2 (małopolskie). Działki numer: 355/53, 355/4, 355/5, 355/6, 355/23, 355/36, 355/47

ul. Klonowa 2, 32-091, Masłomiąca, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-13
Sygnatura: KM 463/19
Obszar działki: 0,1001 ha
Cena wywołania: 446 625 zł
Cena oszacowania: 585 300 zł
Wadium: 58 530 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

dr Jarosław Ziętara
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie
31-553 Kraków, ul.  Cystersów 26C/6 (IIp.)
tel: 124139385, przyjęcia stron: wt 11:00 - 17:00
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy 87861900060030032580880001 

Sygn. akt KM 463/19                                                                                                                                    Kraków, dnia 24.03.2022   
                                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E   NR 1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu  13.06.2022 o godzinie 13:30 w sali nr K 112  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


                                                                              P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I 


dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, położony w miejscowości Masłomiąca, ulica Klonowa 2, w gminie Michałowice, objęty księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/5 z przypisanym do niego udziałem 1/85 części w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/7 obejmującym drogę dojazdową do nieruchomości KR1S/xxxxxxxx/5. Ww. nieruchomości stanowią całość gospodarczą, z uwagi na fakt, iż nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/7 zapewnia dostęp nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/5 do drogi publicznej.


Budynek został zrealizowany w ramach budowy całego osiedla domów jednorodzinnych na podstawie pozwolenia na budowę z 2007 r. Powierzchnia budynku: użytkowa całkowita: 161,53 m2 w tym powierzchnia użytkowa garażu z komórką: 24 m2. Budynek niepodpiwniczony, obejmuje 2 kondygnacje nadziemne. W budynku rozprowadzone  instalacje: elektryczna  w tym punkty oświetleniowe i gniazda, wodno-kanalizacyjna, gazowa i centralnego ogrzewania.
Budynek posadowiony na nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/5, oznaczonej jako działka 355/53, o pow. 0,1001 ha. Nieruchomość częściowo ogrodzona - brak ogrodzenia od strony północnej. Działka nie jest zagospodarowana, obecnie porośnięta trawą, nieużytkowana. Działka ogrodzona od frontu ogrodzenie drewniane panelowe z furtką i bramą wjazdową. Działka posiada dostęp do układu drogowego - wewnętrznej drogi osiedlowej, objętej księgą wieczystą KR1S/xxxxxxxx/7.


Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Collinge Mark


Nieruchomość obj. KW  KR1S/xxxxxxxx/5 oszacowana jest na kwotę .................................585.300,00 zł
Udział 1/85 części w nieruchomości obj. KW KR1S/xxxxxxxx/7 oszacowany na kwotę .......10.200,00  zł 
Łączna wartość praw do nieruchomości obj. KW KR1S/xxxxxxxx/5 i udziału 1/85 części w nieruchomości obj. KW KR1S/xxxxxxxx/7 oszacowana jest na kwotę...............................................................595.500,00  zł 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 łącznej sumy oszacowania tj. kwotę.......446.625,00 zł
Postąpienie wynosi: 4 467,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części łącznej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 59 550,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.


Nieruchomość można oglądać w dniu 30.05.2022 roku w godz. 13:00 - 13:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz protokół opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30.05.2022 roku podczas przyjęć interesantów tj. każdy wtorek w godz. 11:00 - 17:00. W ciągu  3  dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 KOMORNIK SĄDOWY
  dr Jarosław Ziętara


Otrzymują do wiadomości:
1. Werzyciel/pełnomocnik  
2. Dłużnik/pełnomocnik  
3. Uczestnicy 
4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
5. Organ gminy, urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz organy ubezpieczeń społecznych 
6. KRK
7. a/a                             
POUCZENIE 
1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga jak  również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem..

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Masłomiąca, Śliwkowa 4 (małopolskie). Działka numer: 91/8

Śliwkowa 4, 32-091, Masłomiąca, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 500 490 zł
Cena oszacowania: 1 000 980 zł