Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, Wertera 47 (lubelskie). Działka numer: 92

Wertera 47, 20-713, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-19
Sygnatura: KM 537/20
Obszar działki: 0,0625 ha
Cena wywołania: 216 000 zł
Cena oszacowania: 324 000 zł
Wadium: 32 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Paweł Smoleński

Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie, Jana Sawy 10 lok. 04, Lublin, 20-632 Lublin

tel. 814448874 / fax. 814448874

Sygnatura: KM 537/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Smoleński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 4D , 20-607 Lublin, pokój s. XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wertera 47, 20-713 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 92 położonej: 20-713 Lublin, ul. Wertera 47, dla której Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/xxxxxxxx/9. Zgodnie z opinią biegłego nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 92 o powierzchni 625 m2 położona w Lublinie przy ul. Wertera 47. Zgodnie z Uchwałą Nr 1641/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część I, działka nr 92 oznaczona jest symbolem M4 opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokości budynku II kondygnacje z możliwością realizacji poddasza użytkowego w stromym dachu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z opinią biegłego działka zabudowana w północnej części działki budynkiem mieszalnym z lat 70. XX wieku, o powierzchni zabudowy wynoszącej pierwotnie około 96 m2, w tym 25 m2 taras. Zgodnie z kartoteką budynków, w 1985 roku dobudowano od strony wschodniej budynku mieszkalnego garaż o powierzchni zabudowy 27 m2, zaś w 1995 roku budynek warsztatowy od strony północnej budynku mieszkalnego, w części pod istniejącym tarasem. Zgodnie z mapą ewidencyjną, niewielka część północnej części budynku warsztatowego oraz drewnianego ogrodzenia położona jest na działce drogowej nr 116. Zgodnie z opinią biegłego budynek mieszkalny o trzech kondygnacjach nadziemnych i przyziemiu, z czego ostatnia, trzecia kondygnacja nadziemna o wysokości od 2,12 m do 2,39 m. Biegły uwzględniając wiek budynku oraz przeprowadzone w części prace remontowe ocenił stan nieruchomości jako przeciętny. Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowi własność dłużnika Maria Berezecka.

 

Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 000,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 25 1240 5497 1111 0010 4856 1627.

 (w tytule przelewu proszę wpisać: "rękojmia Km 537/20", imię, nazwisko, adres, numer PESEL licytanta).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: ul. Konrada Wallenroda 4D , Lublin,  20-607 Lublin pok. 308 .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Smoleński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Bernarda Wapowskiego 1/26 (lubelskie)

Bernarda Wapowskiego 1/26, 20-491, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 440 541 zł
Cena oszacowania: 587 388 zł

Dom w miejscowości Lublin, Brzoskwiniowa 25 (lubelskie). Działka numer: 69

Brzoskwiniowa 25, 20-142, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 117 250 zł
Cena oszacowania: 175 875 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Lublin, Bernarda Wapowskiego 1/garaż nr 4 (lubelskie)

Bernarda Wapowskiego 1/garaż nr 4, 20-491, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 32 546 zł
Cena oszacowania: 43 394 zł