Dodano dnia: 2023-08-21

Dom w miejscowości Lublin, Józefa Dwernickiego 13 (lubelskie). Działka numer: 141

Józefa Dwernickiego 13, 20-813, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 238 725 zł
Cena oszacowania: 318 300 zł
Wadium: 31 830 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński Karncelaria Komornicza 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22 podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 419/18 w dniu: 04.10.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

udział 10/24 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem:  20-813 Lublin, ul. Józefa Dwernickiego 13, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/xxxxxxxx/2] stanowiącej własność dłużnika *******

 

Suma oszacowania udziału 10/24 wynosi 318 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 725,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 31 830,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 24900005 0000 4600 2414 1039 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  11.10.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Jan Karol Buczyński

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Lublin, Niezapominajki 62 (lubelskie)

Niezapominajki 62, 20-516, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Lublin, 1 Maja 17/L16 (lubelskie)

1 Maja 17/L16, 20-410, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-11-22
Cena wywołania: 32 250 zł
Cena oszacowania: 43 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
e-licytacja
Cena wywołania: 124 987 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł