Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lublin, 1 Maja 4B (lubelskie). Działka numer: 2

1 Maja 4B, 20-410, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Obszar działki: 352 m2
Cena wywołania: 172 936 zł
Cena oszacowania: 259 405 zł
Wadium: 25 941 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE   O   DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś (tel. 81 534 72 33) w sprawie Km 1259/14 w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2022r. o godz. 09:00, w sali nr XIII, w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d, odbędzie się druga licytacja będącego własnością Krzysztofa Oleksego niewydzielonego udziału wynoszącego 48/384 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/2, o pow. 352m2, położonej: 20-410 Lublin, ul. 1 Maja 4B, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LU1I/xxxxxxxx/5 [budynek: kamienica mieszkalno-użytkowa, wykonane przyłącza E, W, K, G, T; dojazd ulicami o nawierzchni utwardzonej]

Suma oszacowania wynosi 259.405,00zł, zaś 
cena wywołania wynosi 172.936,67zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania,
rękojmia wynosi 25.940,50zł  i jest równa 1/10 sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu (licytant) obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. W tytule przelewu należy wpisać: "RĘKOJMIA Km 1259/14" oraz imię, nazwisko, nr PESEL i adres korespondencyjny licytanta. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz w ciagu 3 dni przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w Sądzie Rejonowym, w którym odbędzie się licytacja, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z treścią art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z treścią art. 977 k.p.c. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu winno zostać złożone komornikowi do akt sprawy  Km 1259/14 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


KOMORNIK  SĄDOWY
Jacek  Gabryś

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Lwowska 26/64 (lubelskie)

Lwowska 26/64, 20-128, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 263 636 zł
Cena oszacowania: 351 514 zł

Dom w miejscowości Lublin, Równa 8 (lubelskie). Działka numer: 28

Równa 8, 20-350, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 171 508 zł
Cena oszacowania: 257 263 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł