Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Łomża, Kierzkowa 21 (podlaskie). Działka numer: 10724

Kierzkowa 21, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Obszar działki: 1182 m2
Cena wywołania: 272 260 zł
Cena oszacowania: 408 390 zł
Wadium: 40 839 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech mający kancelarię w Łomży przy ul. Polowej 15 lok.77 tel.86-2198117, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę pod adresem Ostrołęka ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka w sali nr  VIII, odbędzie się druga  licytacja niewydzielonego udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości  stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 10724 o powierzchni 1182m2 położoną w Łomży przy ul. Kierzkowej 21 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 309,08m2 
(budynek mieszkalny oznaczony numerem ewidencyjnym 6142) oraz garażem (budynek garażu oznaczony numerem ewidencyjnym 6143) o powierzchni zabudowy 30m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  LM1L/xxxxxxxx/1   

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 408 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie  sumy oszacowania i wynosi 272 260,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 839,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.9.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce ul. Mazowicka 3 akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: 611/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łomża, Kasztelańska 1/3 (podlaskie)

Kasztelańska 1/3, 18-400, Łomża, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 227 110 zł
Cena oszacowania: 302 814 zł