Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lisie Pole, Lisie Pole 8 (zachodniopomorskie). Działka numer: 636

Lisie Pole 8, 74-500, Lisie Pole, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-08
Sygnatura:  Km 470/21
Obszar działki: 32600 m2
Cena wywołania: 113 003 zł
Cena oszacowania: 150 671 zł
Wadium: 15 068 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Grzegorz Juszczak

Kancelaria Komornicza, Piastów 11, Gryfino,  74-100 Gryfino

tel. 914150247 / fax. 914150247

Sygnatura: Km 470/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 08.02.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy  8,Lisie Pole,  74-506 Chojna, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Grunwaldzka 8, Gryfino, 74-100 Gryfino) prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1Y/xxxxxxxx/5.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15.02.2022 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 150 671,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 003,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 067,10 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 37 1090 1900 0000 0001 1226 2478 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Juszczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lubieszewo, Lubieszewo 13 (zachodniopomorskie). Działka numer: 124

Lubieszewo 13, 72-300, Lubieszewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 46 167 zł
Cena oszacowania: 61 555 zł

Grunt w miejscowości Nawodna, Nawodna (zachodniopomorskie). Działki numer: 539/1, 250, 248, 24, 789, 38, 832

Nawodna, 74-506, Nawodna, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-23
Cena wywołania: 20 406 zł
Cena oszacowania: 217 862 zł

Mieszkanie w miejscowości Gadom, Gadom 18B/4 (zachodniopomorskie)

Gadom 18B/4, 72-410, Gadom, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 30 900 zł
Cena oszacowania: 41 200 zł