Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Laskówka, Laskówka 73 (podkarpackie). Działka numer: 1237

Laskówka 73, 36-068, Laskówka, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-22
Sygnatura:  Km 522/18
Obszar działki: 0,4900 ha
Cena wywołania: 61 351 zł
Cena oszacowania: 81 802 zł
Wadium: 8 181 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5,  Rzeszów,   35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax. 

Sygnatura: Km 522/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 22.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  73, 36-068 Laskówka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Kustronia Józefa 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki 1237 o pow. 0,4900 ha – położona w miejscowości Laskówka, gmina Dynów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o nr RZ2Z/xxxxxxxx/4. Działka Nr Ew. 1237 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej (wg branżowego kalkulatora) 69,92 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi. Teren działki jest ze spadkiem z kierunku wschodnim – deniwelacja wynika z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Parcela posiada kształt dość regularny, wydłużony. Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Sąsiedztwo to głównie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (głównie z zabudową gospodarczą), nieruchomości niezabudowane wykorzystywane rolniczo, obszary zadrzewione i zakrzewione. Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Przedmiotowy dom mieszkalny to budynek jednorodzinny, podpiwniczony (widoczne okienko na poziomie fundamentu), 1-kondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii drewniano-murowanej. Budynek wyposażony jest w przyłącze do sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej. Wg informacji uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków zabudowa na działce powstała w 1965 roku. Przedmiotowy dom mieszkalny to budynek jednorodzinny, w cz. podpiwniczony (widoczne okienko na poziomie fundamentu), 1-kondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii drewniano-murowanej. Budynek wyposażony jest w przyłącze do sieci elektrycznej, wodociągowej i gazowej. Wg informacji uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków zabudowa na działce powstała w 1965 roku. Konstrukcja budynku: fundamenty i ściany fundamentowe – murowane, ściany zewnętrzne – drewniane, ściany wewnętrzne – drewniane, częściowo murowane*, kominy – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, strop – drewniany*, dach – konstrukcja drewniana, pokrycie blachą, stolarka okienna – w większości drewniana oraz PCV, stolarka drzwiowa – drewniana, podłogi i posadzki – brak możliwości określenia, tynki zewnętrzne – brak, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne częściowo malowane farbami. Użyte do budowy i wykończenia materiały są typowe, średniej jakości, zużyte ze względu na wiek i codzienne wykorzystywanie. Na dzień wyceny przyległa działka nie jest ogrodzona, stanowi przydomowy ogród. Na działce znajdują się także dwa budynki gospodarcze wykonane w technologii mieszanej – drewniano-murowanej. Są one w zadawalającym stanie technicznym. Brak widocznej gospodarki remontowej. Na dzień wyceny budynki są wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności rolniczej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  29.09.2022 o godzinie: 13:00 .

Suma oszacowania wynosi 81 802,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 351,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 180,20 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Laskówka, Laskówka (podkarpackie). Działka numer: 1461/2

Laskówka, 36-068, Laskówka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 10 725 zł
Cena oszacowania: 14 300 zł