Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Lack, Lack (lubelskie). Działki numer: 801, 869, 941

Lack, 22-220, Lack, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura:  Km 936/20
Obszar działki: 24,8990 ha
Cena wywołania: 1 007 835 zł
Cena oszacowania: 1 343 780 zł
Wadium: 134 378 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Magdalena Gorgol

Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 22 22,  Włodawa,   22-200 Włodawa

tel. 825721029 / fax. 825721029

Sygnatura: Km 936/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 06.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Lack ,  22-220 Hanna , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie  (adres: ul. Rynek , Włodawa, 22-200 Włodawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z: działki gruntu nr 801 o pow. 22,6060 ha od strony drogi na powierzchni 0,9032 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi z infrastrukturą techniczną a na powierzchni 21,7028 ha użytkowana rolniczo (grunty orne RIVa o pow. 1,1854 ha, RIVb o pow.5,4154 ha, grunty orne RV o pow. 1,6669 ha, rowy, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, stawy, lasy i grunty leśne o pow.3,0430 ha, nieużytki). Działka gruntu nr 869 o pow. 0,6211 ha wykorzystywana rolniczo, łąka koszona. Działa gruntu nr 941 o pow. 1,6719 ha wykorzystywana rolniczo. Obszar całej nieruchomości 24,8990 ha. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym we Włodawie w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego we wtorki, środy i piątki w godz. 8:00 - 11:30 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel: (82)5721343, (82)5917424 lub (82)5917425) akta postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020, poz.1655) - zw. dalej w skrócie ukur, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Ustawodawca w art. 4 ust. 4 ukur określił przypadki, w których Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nie przysługuje prawo nabycia nieruchomości rolnej. Jeżeli w danej sprawie nie wystąpią wyjątki określone w art. 4 ust. 4 ukur sąd po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości rolnej zbywanej w trybie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 4 ust. 5 ukur zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o nabyciu przez licytanta nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia - może skorzystać z przysługującego mu prawa nabycia tej nieruchomości. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym-dożywotniej służebności osobistej o wartości 94809,00 zł

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  13.07.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 1 343 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 007 835,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134 378,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Gorgol

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Piszczac-Kolonia, Piszczac-Kolonia 28a (lubelskie). Działka numer: 169/2

Piszczac-Kolonia 28a, 21-530, Piszczac-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
Cena wywołania: 217 000 zł
Cena oszacowania: 325 500 zł

Grunt w miejscowości Strzelce, Strzelce (lubelskie). Działki numer: 163, 538

Strzelce, 22-135, Strzelce, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 58 371 zł
Cena oszacowania: 87 555 zł

Nieruchomość w miejscowości Chełm, Połaniecka 8/14 (lubelskie)

Połaniecka 8/14, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 90 570 zł
Cena oszacowania: 135 855 zł