Dodano dnia: 2022-01-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kuźnica Masłońska, Topolowa 9 (śląskie). Działka numer: 140

Topolowa 9, 42-458, Kuźnica Masłońska, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura:  Km 1240/19
Obszar działki: 0,8697 ha
Cena wywołania: 287 820 zł
Cena oszacowania: 431 730 zł
Wadium: 43 173 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza, Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 21, Zawiercie,  42-400 Zawiercie

tel. 326730450 / fax. 

Sygnatura: Km 1240/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 8,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest TERROTA Sp. z o.o. położonej przy Topolowa ,Kuźnica Masłońska,  42-450 Łazy, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Paderewskiego 32, Zawiercie, 42-400 Zawiercie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji (działka ewid. nr 140, mapa 2, obręb Kuźnica Masłońska, o powierzchni 8.697m2), położona: 42-450 Łazy, Kuźnica Masłońska, ul. Topolowa, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/xxxxxxxx/0. UWAGA: WSZYSTKIE PODANE KWOTY SĄ KWOTAMI BRUTTO- ZAWIERAJĄ PODATEK VAT 23%. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 1240/19, I Co 50/20". Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Suma oszacowania wynosi 431 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 287 820,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 173,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK o. w Katowicach 73 11301017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Leśna 4, Zawiercie, 42-400  Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr Małek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kuźnica Masłońska, Topolowa (śląskie). Działka numer: 140

Topolowa, 42-458, Kuźnica Masłońska, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-24
Cena wywołania: 265 818 zł
Cena oszacowania: 354 424 zł