Dodano dnia: 2023-08-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Rzepichy 46 (małopolskie). Działka numer: 44/2

Rzepichy 46, 30-240, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-13
Obszar działki: 0,1557 ha
Cena wywołania: 1 798 209 zł
Cena oszacowania: 2 697 314 zł
Wadium: 269 732 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik    
30-133 Kraków, ul. Lea 116/82p (IIIp.)
tel: 12 4295018 e-mail: krakow.ogrodnik@komornik.pl
Kontakt tel.: pon, śr, czw. 14:00-16:00, wt. 09:00-12:00 oraz 14:00-17:00
Komornik przyjmuje: wt.: 09:00-12:00 i 14:00-17:00
W odpowiedzi podać: sygn.akt: Km 541/16, Km 501/23
Kraków, dnia 22.08.2023 r.
*7023082200269*

Sygn. akt I Co 1884/20/K
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2023 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala nr D-134 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej należącej do ************** położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 19, przy ul. Rzepichy 46, składającej się z działki ewidencyjnej nr 44/2 o pow. 0,1557 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nr KR1P/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi  2 697 314,00  zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  1 798 209,33 zł

W myśl art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 269 731,40 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie zamieszkiwania w całym budynku mieszkalnym położonym pod ww. adresem.
Wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi: 1 224 212,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, **** ******** nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania oraz oglądać nieruchomość. W szczególności od godz. 11:00 do godz. 12:00 w dniu 4 października 2023 r. Dłużnik został wezwany do udostępnienia nieruchomości w ww. terminie. Komornik nie posiada kluczy do budynku, jak też nie sprawuje zarządu nad nieruchomością.         


K O M O R N I K   S Ą D O W Y
Krzysztof OgrodnikZgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje (...) mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Zgodnie z dyspozycją art. 300 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża zajęte składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Hamernia 2F (małopolskie). Działka numer: 361/4

Hamernia 2F, 30-145, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-24
e-licytacja
Cena wywołania: 622 406 zł
Cena oszacowania: 829 875 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Kraków (małopolskie). Działki numer: 449, 448

Kraków, 30-298, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-21
e-licytacja
Cena wywołania: 10 382 zł
Cena oszacowania: 13 842 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/20 (małopolskie)

Długa 70/20, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 2 452 000 zł
Cena oszacowania: 4 904 000 zł