Dodano dnia: 2023-07-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Malinowa 5 (małopolskie). Działka numer: 248

Malinowa 5, 31-222, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 2714/20
Obszar działki: 0,0453 ha
Cena wywołania: 1 022 948 zł
Cena oszacowania: 1 363 931 zł
Wadium: 136 394 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków,  31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 2714/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Malinowa 5, 31-222 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze  KR1P/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 248 obręb K-31 Krowodrza o powierzchni 0,0453 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Malinowej 5 o ustalonej powierzchni użytkowej 237,89 m2, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/1 działka nr 248 położona jest w obszarze MN.7 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną. OPERAT SZACUNKOWY dostępny pod adresem www.komornik12.pl

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 10:00.

Suma oszacowania wynosi 1 363 931,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 022 948,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 393,10 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
05.09.2023 10:00 - 10:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Bohaterów Września 1B/5U (małopolskie)

Bohaterów Września 1B/5U, 31-964, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 269 250 zł
Cena oszacowania: 359 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Wróblowicka 63 (małopolskie)

Wróblowicka 63, 30-698, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-23
Cena wywołania: 935 991 zł
Cena oszacowania: 1 403 986 zł