Dodano dnia: 2023-10-20

Dom w miejscowości Kraków, Józefa Kustronia 72b (małopolskie). Działka numer: 947/12

Józefa Kustronia 72b, 30-433, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-13
Sygnatura: Km 984/18, Km 2/22, Km 238/23
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 1 019 312 zł
Cena oszacowania: 1 359 082 zł
Wadium: 135 909 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Km 984/18, Km 2/22, Km 238/23

Kraków, dnia 2023-10-18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc, że w dniu 20.12.2023 o godz. 11:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA  LICYTACJA


nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0600 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 947/12, obręb ewidencyjny numer 67, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej  w Krakowie przy ul. Józefa Kustronia 72b. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/xxxxxxxx/9. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13.12.2023r. o godz. 11:00 i zakończy w dniu 20.12.2023r. o godz. 11:00. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 359 082,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  1 019 311,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 135 908,20 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 06.12.2023r. w godzinach od 12:00 do 12:40.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

 

 

 

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/3 (małopolskie)

Długa 70/3, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 253 800 zł
Cena oszacowania: 338 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kamieniarska 31/14 (małopolskie)

Kamieniarska 31/14, 30-364, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 534 762 zł
Cena oszacowania: 713 016 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Aleksandry 27/19 (małopolskie)

Aleksandry 27/19, 30-837, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 238 523 zł
Cena oszacowania: 318 030 zł