Dodano dnia: 2022-06-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Chełmska 24 (małopolskie). Działka numer: 33/8

Chełmska 24, 30-238, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Obszar działki: 0,0914 ha
Cena wywołania: 605 040 zł
Cena oszacowania: 806 720 zł
Wadium: 80 672 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik    
30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 108/4
12 4295018 krakow.ogrodnik@komornik.pl
Komornik przyjmuje: wt. 09:00-12:00 i 14:00-17:00
W odpowiedzi podać: sygn.akt: Km 2544/19 i in.
Kraków, dnia 26.05.2022 r.
*6022052600190*

Sygn. akt I Co 1968/20/K
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala nr D-142 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału dłużnika **** ******** położonej w Krakowie-Krowodrzy, przy ul. Chełmskiej 24, składającej się z działki ewidencyjnej nr 33/8 o pow. 0,0914 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, mającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nr KR1P/xxxxxxxx/1

Suma oszacowania udziału dłużnika w wysokości 1/2 części nieruchomości wynosi 806.720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 605.040,00 zł

W myśl art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.672,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania. Dłużnik został wezwany do udostępnienia nieruchomości w dniu 06.07.2022 r. w godz. 11:00 do godz. 12:00 Komornik nie posiada kluczy do budynku, jak też nie sprawuje zarządu nad nieruchomością.


K O M O R N I K   S Ą D O W Y
Krzysztof Ogrodnik
Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje (...) mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
Zgodnie z dyspozycją art. 300 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża zajęte składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zielińska 20/63 (małopolskie)

Zielińska 20/63, 31-227, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 303 223 zł
Cena oszacowania: 404 298 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os. Spółdzielcze 3/41 (małopolskie)

os. Spółdzielcze 3/41, 31-943, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 154 193 zł
Cena oszacowania: 205 591 zł

Nieruchomość w miejscowości Kraków, Twardowskiego (małopolskie)

Twardowskiego, 30-312, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 32 196 428 zł
Cena oszacowania: 42 928 570 zł