Dodano dnia: 2023-11-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraków, Bobrowa 12 (małopolskie). Działki numer: 31, 140

Bobrowa 12, 30-381, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-24
Sygnatura: Km 593/19, Km 677/20, Km 198/21, Km 199/21, Km 200/21, Km 219/21, Km 276/21
Obszar działki: 0,3004 HA
Cena wywołania: 748 662 zł
Cena oszacowania: 998 216 zł
Wadium: 99 822 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-663 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Kraków, dnia 03.11.2023

Sygn. akt Km 593/19, Km 677/20, Km 198/21, Km 199/21, Km 200/21,  Km 219/21, Km 276/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc, że w dniu 31.01.2024 o godz. 11:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości składającej się z działek: działki ewidencyjnej nr 140 (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. Bobrowa 12, Kraków), obręb ewidencyjny numer 3,  jednostka ewidencyjna Podgórze oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 31 (grunt niezabudowany), obręb ewidencyjny nr 4,  jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3004 ha.  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/xxxxxxxx/5

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 24.01.2024r. o godz. 11:00 i zakończy w dniu 31.01.2024r. o godz. 11:00. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 998 216,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  748 662,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 99 821,60 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 17.01.2024r. w godzinach od 11:00 do 11:40.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Mała Góra 20/28 (małopolskie)

Mała Góra 20/28, 30-696, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-26
Cena wywołania: 153 366 zł
Cena oszacowania: 204 488 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Na Błonie 9A/317 (małopolskie)

Na Błonie 9A/317, 30-147, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 97 090 zł
Cena oszacowania: 129 453 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Willowe 27/3 (małopolskie)

Willowe 27/3, 31-902, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-01
e-licytacja
Cena wywołania: 389 250 zł
Cena oszacowania: 519 000 zł