Dodano dnia: 2023-11-09

Dom w miejscowości Kraków, Bobrowa 12 (małopolskie). Działka numer: 139

Bobrowa 12, 30-381, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-24
Sygnatura: Km 593/19, Km 677/20, Km 198/21, Km 199/21, Km 200/21, Km 219/21, Km 276/21
Obszar działki: 0,1712 ha
Cena wywołania: 710 463 zł
Cena oszacowania: 947 284 zł
Wadium: 94 729 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul.  Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

Kraków, dnia 03-11-2023

Sygn. akt Km 593/19, Km 677/20, Km 198/21, Km 199/21, Km 200/21, Km 219/21, Km 276/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc, że w dniu 31.01.2024 o godz. 13:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1712 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 139  (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. Bobrowa 12, Kraków), obręb ewidencyjny numer 3,  jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/xxxxxxxx/6

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 24.01.2024r. o godz. 13:00 i zakończy w dniu 31.01.2024r. o godz. 13:00. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 947 284,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  710 463,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 94 728,40 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 17.01.2024r. w godzinach od 11:00 do 11:40.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/16 (małopolskie)

Długa 70/16, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 208 500 zł
Cena oszacowania: 278 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 30/35 (małopolskie)

Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 30/35, 31-236, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 239 789 zł
Cena oszacowania: 319 719 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Sucharskiego (małopolskie). Działka numer: 21/2

Sucharskiego, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 11 132 zł
Cena oszacowania: 14 842 zł