Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kraczkowa, Kraczkowa 739A (podkarpackie). Działka numer: 2266/1

Kraczkowa 739A, 37-124, Kraczkowa, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Obszar działki: 0,1161 ha
Cena wywołania: 354 000 zł
Cena oszacowania: 472 000 zł
Wadium: 47 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.04.2022 roku o godz. 10:00 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 2266/1 z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego o pow. 0,1161 ha, położona w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie będąca własnością dłużnika ******* ***********. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/xxxxxxxx/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 472.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 354.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 47.200,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 1561/20).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kraczkowa, Kraczkowa (podkarpackie). Działka numer: 720/1

Kraczkowa, 37-127, Kraczkowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 21 750 zł
Cena oszacowania: 2 900 zł