Dodano dnia: 2022-04-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koźmice Wielkie, Koźmice Wielkie 321 (małopolskie). Działka numer: 588/9

Koźmice Wielkie 321, 32-020, Koźmice Wielkie, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-25
Obszar działki: 0,1123 ha
Cena wywołania: 394 200 zł
Cena oszacowania: 394 200 zł
Wadium: 39 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce          Skawina, dnia 06.04.2022
Kamil Tytoń       Kancelaria Komornicza nr VI w Skawinie
ul. Rynek 8, 32-050 Skawina
tel. (12) 312-05-46
e-mail: kancelaria@skawinakomornik.pl          www.skawinakomornik.pl

Sygn. akt Km 422/19 i inne
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 422/19


O B W I E S Z C Z E N I E
o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Kamil Tytoń Kancelaria Komornicza nr VI w Skawinie Kamil Tytoń na  podstawie art. 953 k.p.c. z zw. z art. 986 zn. 1-11 k.p.c. ogłasza, że: od dnia 25.05.2022r. od godz. 9:00 do dnia 01.06.2022r. do godz. 14:00, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się,

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości dłużnika **** ******** położoną w miejscowości Koźmice Wielkie (gm.Wieliczka, pow. Wielicki, woj. małopolskie). Działka ma pow. 0,1123 ha, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Od strony wschodniej posiada bezpośredni wjazd z drogi utwardzonej.  Powierzchnia  użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 147,27 m2. Budynek jest murowany, dach pokryty jest blacho–dachówką. Na nieruchomości występują przyłącza sieci infrastruktury technicznej: energetyczne, gazociągowe, wodociągowe, szambo. Na parterze budynku znajduję się: przedsionek, garaż, piwnica, kotłownia, pokój, kuchnia, kl. schodowa, wiatrołap. Na pierwszym piętrze znajduje się: przedsionek, kuchnia, trzy pokoje, łazienka, wc, kl. schodowa. Ostatnią kondygnacje  stanowi poddasze użytkowe (nieurządzone). Nieruchomość posiada księgę wieczystą o numerze KW KR1I/xxxxxxxx/7.

    Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi  525.600,00-zł.

    Cena wywoławcza wynosi 394.200,00-zł. (3/4 wartości szacunkowej).

    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś sporządzony dla nieruchomości operat szacunkowy/protokół opisu i oszacowania przeglądać można w Kancelarii Komornika podczas przyjęć interesantów tj. każdy wtorek w godz. 09:00 - 14:00 (możliwe jest umówienie innego terminu). Wyciąg z opertatu szacunkowego dostępny jest na stronie kancelarii: www.skawinakomornik.pl/licytacje .

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę  52.560,00-zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 68 1090 1665 0000 0001 4286 8447 podając na dowodzie wpłaty sygn. akt sprawy: KM 422/19 oraz dane wpłacającego. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się.

    Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/ . Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem dowolnie wybranego komornika sądowego.


Komornik Sądowy
 Kamil Tytoń


Pozostałe warunki licytacji:
1. Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących
w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https://e-licytacje.komornik.pl/. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia. Na dzień przed rozpoczęciem przetargu w systemie teleinformatycznym udostępnia się informacje, o których mowa w art. 973 k.p.c.
2. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje
w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
3. W razie potrzeby komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych
w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione, o ile posiadają w tym systemie konto (art. 986 zn.8 k.p.c.).
4. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 k.p.c.).
5. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (przepisu art. 980 nie stosuje się).
6. Dokonanie postąpienia wymaga: 1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu; 3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych (art. 978 § 2 k.p.c.). Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy.
7. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
8. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję (art. 981 k.p.c.) i niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 zn.3 §3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących
i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
9. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa (art. 986 zn.7  § 5 k.p.c.).  Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.
10. Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. Przepis art. 988 § 2 k.p.c. stosuje się.
11. Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Wysłuchania licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wydania postanowienia co do przybicia.
12. Zgodnie z art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
13. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te stwierdza Sąd postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Z rękojmi utraconej przez nabywcę pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 969 k.p.c.). Zgodnie z art. 971 k.p.c. nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
14. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. § 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia (art. 998 k.p.c.).
15. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu  (art. 999 k.p.c.) .
16. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenie:
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 i § 2 Kodeksu Karnego).
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Wieliczce, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Skargę wnosi się do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika i wnosi się ją w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.  Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.Należy zawiadomić Komornika Sądowego - w terminie 7 dni o każdej zmianie swego miejsca pobytu trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 § 1 kpc, art 136 § 2 kpc).

    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zdynia, Zdynia (małopolskie). Działki numer: 282, 283, 274/1

Zdynia, 38-315, Zdynia, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-24
e-licytacja
Cena wywołania: 77 153 zł
Cena oszacowania: 154 305 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Czysta 17/U-2 (małopolskie)

Czysta 17/U-2, 31-121, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-14
e-licytacja
Cena wywołania: 264 450 zł
Cena oszacowania: 352 600 zł

Grunt w miejscowości Brzezowa, Brzezowa (małopolskie). Działka numer: 549/3

Brzezowa, 32-410, Brzezowa, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 10 600 zł
Cena oszacowania: 21 200 zł