Dodano dnia: 2021-12-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Koziegłowy, Józefa Bema 60 (śląskie). Działki numer: 4013, 4014, 8310

Józefa Bema 60, 42-350, Koziegłowy, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura:  ICo1153/19, Km470/19
Obszar działki: 0,6268 ha
Cena wywołania: 5 550 zł
Cena oszacowania: 78 700 zł
Wadium: 7 870 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Mateusz Czapliński

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14 , Myszków,  42-300 Myszków

tel. 343132480 / fax. 343132480

Sygnatura: ICo1153/19, Km470/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Bema 60,Koziegłowy ,  42-350 Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie (adres: ul. Kwiatkowskiego 2/42-300, Myszków, 42-300 Myszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze Cz1M/00071645/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z : działki gruntu położona w miejscowości Koziegłowy przy ul. Bema o numerze ewidencyjnym 8310 i powierzchni 1.346 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 68,90 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Obszar działki od strony ulicy ogrodzony i zagospodarowany. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone są w strefie oznaczonej - jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 78 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 870,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Myszkowie ul. Kopernika 4

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest Uss Mariusz i Mariola położonej przy  , 42-350 Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie (adres: ul. Kwiatkowskiego 2/42-300, Myszków, 42-300 Myszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze Cz1M/00071645/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z : z dwóch działek niezabudowanych położonych w Koziegłowach o numerach ewidencyjnych 4013 i 4014 o łącznej powierzchni 4.922 m2. Działki nie posiadają dostępu do nieutwardzonej drogi gruntowej, sąsiadują ze sobą tworząc gospodarczą i funkcjonalną całość. Kształt działek nieregularny - wąskie i długie. Na terenie działek występuje nasadzenie drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone są w strefie oznaczonej - jako tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 7 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 550,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 740,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Myszkowie ul. Kopernika 4

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Mateusz Czapliński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Koziegłowy, Wojsławicka 17 (śląskie). Działka numer: 8197

Wojsławicka 17, 42-350, Koziegłowy, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 721 480 zł
Cena oszacowania: 1 082 220 zł