Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kostarowce, Kostarowce (podkarpackie). Działki numer: 804, 922/3, 923, 805/3

Kostarowce, 38-500, Kostarowce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura: KMP 86/08
Obszar działki: 0,9308 ha
Cena wywołania: 134 111 zł
Cena oszacowania: 178 816 zł
Wadium: 17 882 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sanoku

Marzena Radziuk

Kancelaria Komornicza nr II, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok

Sygnatura: KMP 86/08

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 105,  odbędzie się pierwsza licytacja trzech nieruchomości położonych:  Kostarowce gmina Sanok.


Trzy nieruchomości sprzedawane są osobno i opisane są jako: 


1. Dwie działki nr 804 o pow. 0,3158 ha  i  nr 805/3 o pow. 0,0798 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, objęte księgą wieczystą nr KS1S/xxxxxxxx/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
          Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 153.518,00 zł
          Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 115.138,50 zł. 
          Rękojmia wynosi: 15.351,80 zł.


2. Działka rolna nr 922/3 o pow. 0,5352 ha,  objęta księgą wieczystą nr KS1S/xxxxxxxx/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
           Suma oszacowania nieruchomości wynosi:  11.670,00 zł. zł. zł.
           Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 8.752,50 zł. 
           Rękojmia wynosi: 1.167,00 zł.


3. Działka rolna nr 923 o pow. 0,6250 ha, objęta księgą wieczystą nr  KS1S/xxxxxxxx/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku.
           Suma oszacowania nieruchomości wynosi:  13.628,00 zł.
           Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 10.221,00 zł. 
           Rękojmia wynosi: 1.362,80 zł.ad. 1.  Działka nr 804 o pow. 0,3158 ha (użytek RIII b 0,0692 ha, RIVa 0,2466 ha) i działka nr 805/3 o pow. 0,0798 ha (użytek RIVa) - obie zabudowane budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, położone są bezpośrednio przy drodze głównej biegnącej przez wieś Kostarowce. Budynek w stanie surowym zamkniętym: pow. zabudowy 83,67 m2, pow. użytkowa 105,19 m2, kubatura 602 m3,  budowany w latach 90-tych XX wieku. Budynek w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, murowany z pustaka pianowego na zaprawie cementowo - wapiennej, fundamenty betonowe, stropy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro, dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą, stara stolarka drewniana. Budynek nieocieplony, brak większości tynków zewnętrznych. W budynku wykonana większa część instalacji elektrycznej. Doprowadzona jest do budynku energia elektryczna oraz gaz. Media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sieciowa, gaz, telefon w bliskim sąsiedztwie.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok działki nr 805/3 i 804 leżą częściowo w obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem zainwestowania, a częściowo w obszarach zabudowy różnych form mieszkalnictwa z dopuszczeniem modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.


ad.2.  Działka nr 922/3 o pow. 0,5352 ha, rolna (użytki  RIIIa 0,4294 ha, RIIIb 0,1058 ha), posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron, przebiega przez nią linia energetyczna,  leży w obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym.


ad.3.  Działka  nr 923 o pow. 0,6250 ha,  rolna (użytek RIIIa 0,5427 ha, użytek RIIIb 0,0823 ha), posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron. Położona ok. 350 m od drogi głównej biegnącej przez wieś w obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym, przebiega nad nią napowietrzna linia energetyczna. 


Działka nr 922/3 i działka nr 923 sąsiadują ze sobą.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok działka nr 922/3 i działka nr 923 leżą w obszarach otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości (jedna dziesiąta części sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika nr:  87 1600 1462 1874 5961 8000 0001  BNP Paribas Bank Polska SA  lub w gotówce w Kancelarii  Komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


   Nieruchomości można oglądać w godz. od 11:00 do 17:00 na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w tych też dniach znajdują się do wglądu  w Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny.
   Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli  osoby  te przed  rozpoczęciem przetargu  nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie  nieruchomości  lub  przedmiotów  razem z nią  zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej  na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Marzena Radziuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Czystogarb, Czystogarb 30/15 (podkarpackie)

Czystogarb 30/15, 38-543, Czystogarb, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 58 050 zł
Cena oszacowania: 77 400 zł

Grunt w miejscowości Krościenko Wyżne, Północna (podkarpackie). Działka numer: 1381

Północna, 38-422, Krościenko Wyżne, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 3 000 zł
Cena oszacowania: 4 000 zł

Dom w miejscowości Trzebownisko, Trzebownisko 202 (podkarpackie). Działka numer: 2035

Trzebownisko 202, 36-001, Trzebownisko, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 156 666 zł
Cena oszacowania: 235 000 zł