Dodano dnia: 2021-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Kościerzyna, Kolejowa 30 (pomorskie). Działka numer: 121/6

Kolejowa 30, 83-400, Kościerzyna, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-26
Sygnatura:  KM 1375/17
Obszar działki: 0,1514 ha
Cena wywołania: 52 500 zł
Cena oszacowania: 70 000 zł
Wadium: 7 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

SZYMON RAJMUND SPORYSZ

Kancelaria Komornicza, UL. DWORCOWA 8B, KOŚCIERZYNA,  83-400 KOŚCIERZYNA

tel. 58 38 05550 

Sygnatura: KM 1375/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie SZYMON RAJMUND SPORYSZ na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 26.01.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości położonej przy UL. KOLEJOWA 30, 83-400 KOŚCIERZYNA, dla której SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, KOŚCIERZYNA, 83-400 KOŚCIERZYNA) prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1E/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST 20/40 UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KW NR GD1E/xxxxxxxx/5, POŁOŻONEJ W KOŚCIERZYNIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 30, DZIAŁKA NR 121/6. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA O POW. 1514 M2, ZABUDOWAN PIĘTROWYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM W CAŁOŚCI PODPIWNICZONYM, W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ O POW. UŻYTKOWEJ 137,01 M2 ORAZ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM. NIERUCHOMOŚĆ OBCIĄŻONA JEST OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM W POSTACI SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZOSTAŁA OSZACOWANA NA KWOTĘ 225.000,00 ZŁ, ZAŚ WARTOŚĆ USTANOWIONEJ NA NIERUCHOMOŚCI SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA ZOSTAŁA OKREŚLONA NA KWOTĘ 85.000,00 ZŁ. SUMA OSZACOWANIA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM LICYTACJI STANOWI 20/40 CZĘŚCI UDZIAŁ RÓŻNICY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POMNIEJSZONEJ O WARTOŚĆ SŁUŻEBNOŚCI.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.02.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

SZYMON RAJMUND SPORYSZ

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kościerzyna, Kasztanowa 3E/15 (pomorskie)

Kasztanowa 3E/15, 83-400, Kościerzyna, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 32 222 zł
Cena oszacowania: 48 334 zł