Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Konstancin-Jeziorna, Borowa 63 (mazowieckie). Działka numer: 3

Borowa 63, 05-520, Konstancin-Jeziorna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Obszar działki: 0,0700 ha
Cena wywołania: 288 750 zł
Cena oszacowania: 385 000 zł
Wadium: 38 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
- w celu zniesienia współwłasności -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Marek Adrianek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-05-2022r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do: * ** położonej: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa, dla której  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 385 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  288 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 
44 10201026 3705 0000 2002 1320 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna (mazowieckie). Działki numer: 102/2, 53, 17, 11

Konstancin-Jeziorna, 05-510, Konstancin-Jeziorna, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 2 430 534 zł
Cena oszacowania: 3 645 800 zł